“Oroa er inte över era matematiska problem. Jag kan försäkra er om att mina är betydligt svårare"
– Albert Einstein, 1879-1955, geni
 
"Matematiken är vetenskapens drottning"
- Carl Friedrich Gauss, 1777-1855, naturvetare & uppfinnare
index

p r o c e n t r ä k n i n g

Ett index är ett jämförelsetal som beskriver hur ett värde, t ex priser, löner eller hyror, har förändrats i förhållande till en given tidpunkt. Indextalet har inget med en viss prisangivelse att göra. Det är bara ett tal [förändringsfaktor] som används för att beräkna värden som därefter kan jämföras med varandra.

 

 • När index är > 100 har priset ökat.
 • När index är < 100 har priset minskat.  Index

  = det aktuella årets värde ÷ basårets värde.


  Förändringsfaktor
  = det nya värdet ÷ det ursprungliga värdet.


  Index
  = förändringsfaktor x 100.
exempel, index

p r o c e n t r ä k n i n g

När Sonja startade sin arkitektfirma 1985 debiterade hon 600 kr/tim.
Beräkna hur mycket hon skulle debiterat 2005 om företaget hade följt
prisutvecklingen på KPI.

 • Enligt KPI-tabellen är index för,

  1985 = 153,80.
  2005 = 280,40.


  Nytt index [förändringsfaktor]
  = det aktuella årets värde ÷ basårets värde.
  = 280,40 ÷ 153,80.
  = 1,8232.

  Svar
  Timpriset 2005 blir 82,32 % högre.

  Timpris 2005
  = 600 kr/tim x 1,8232.
  = 1 094 kr/tim.
 
konsumentprisindex, KPI

p r o c e n t r ä k n i n g

Konsumentprisindex mäter den allmänna och generella prisutvecklingen på varor och tjänster för privat konsumtion i Sverige under ett år. Det visar hur levnadskostnaderna förändras för en genomsnittlig konsument. KPI med 1949 som basår redovisas inte längre. Använd i stället KPI med 1980 som basår. Basårets prisläge svarar mot ett KPI-tal = 100.

Om du ska beräkna en egen indexserie kan du själv välja vilken år som ska representera seriens basår. Du kan enkelt räkna fram indexvärdet för en serie när du vet värdet för den andra serien.

 

 • När index är > 100 har priset ökat.
 • När index är < 100 har priset minskat.

 

Läs mer! tabell med konsumentprisindex, KPI - tabell med konsumentprisindex, KPI »

 
 

algebra »

ränta & banklån »
butiksmatematik »

« index

moms »
procenträkning »
sannolikhet »
statistik »