upplupen utgiftsränta


Klotterplanket AB har lånat 500 000 kr i banken och har kvar en skuld på 250 000 kr per den 31:e december. Företaget amorterar en gång per år, den 30:e augusti, och betalar 9 % i ränta. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
8410 Räntekostnader 7 500,00    
2960 Upplupna utgifträntor   7 500,00  
förutbetald hyresutgift


Klotterplanket AB betalar sin hyra tre månader i förskott, vilket innebär att hyresavin för januari-mars anländer i slutet av november och betalas i slutet av december. Hyran är på 33 000 [6 600]. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
5010 Lokalhyra   26 400,00  
1710 Förutbetalda hyresut-gifter 26 400,00    
avskrivning


Klotterplanket AB har för två år sedan köpt in en större kopieringsmaskin för 60 000 kr [12 000] som beräknas ha en ekonomisk livslängd på 10 år. Var vänlig och bokför avskrivningen på inventarien. Visa både en direkt avskrivning.

 

Konto Namn Debet Kredit  
1220 Inventarier & verktyg   4 800,00  
7832 Avskrivningar på inven-tarier & verktyg 4 800,00    
upplupen inkomstränta


Klotterplanket AB har, den 1:e juli i år, lånat ut 100 000 kr till en leverantör som amorterar en gång per år, den 30:e juni. Lånet löper på 10 år och rän- tan är 12 %. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
8310 Ränteintäkter   6 000,00  
1760 Upplupna inkomsträntor 6 000,00    
förutbetalda utgifter för bil


Eftersom Paulina har tjänstebil ska Klotterplanet AB periodisera företagets utgifter för bil [fordonsskatt & bilförsäkring]. Företaget har betalt fordons- skatt [1 220 kr] och bilförsäkring [2 660 kr] per den 1 juli. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
5612 Försäkring & skatt, bilar   1 940,00  
1790 Övriga förutbetalda kost-nader & upplupna intäk-ter 1 940,00    
upplupen semesterlön


Under december har Klotterplanket AB:s 4 anställda erhållit lön från företag- et med 100 000 kr, vilket innebär att det upplupet en semesterlöneskuld. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
7090 Förändring av semster-löneskuld 12 000,00    
2920 Upplupen semsterlön   12 000,00  
upplupna sociala avgifter


Eftersom Klotterplanket AB:s 4 anställda genererat en semesterlön har det även uppstått upplupna sociala avgifter på semesterlönen. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
7519 Arbetsgivaravgifter för semester- & löneskuld 3 938,00    
2940 Upplupna lagstadgade sociala- & andra avgifter   3 938,00  
     ——————————
upplupen försäljning


Klotterplanket AB har glömt att fakturera för ett uppdrag som blev färdigt i slutet av december förra året. Uppdraget är värt 62 000 kr inklusive moms 12 400 kr. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
3010 Försäljning   49 600,00  
1790 Övriga förutbetalda kost-nader & upplupna intäk-ter 49 600,00    
förutbetald försäkringsutgift


Företaget har under året tecknat en sakförsäkring som gäller från den 1:e april och ett år framåt. För försäkringen betalades 18 000 kr. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
6310 Företagsförsäkringar   4 500,00  
1730 Förutbetalda försäkrings-premier 4 500,00    
upplupen revisionsutgift


Klotterplanket AB:s använder sig av revisionsfirman Carlzon & Partners AB och revisor Paulina Wångklev. Under innevarande år har revisionsfirman de- biterat företaget 22 000 kr, men man gör ändå en bedömning att revision- en belastar företaget med ytterligare 20 000 kr [4 000 kr]. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
6420 Revisionsarvoden 16 000,00    
2992 Beräknar arvode för revision   16 000,00  
upplupen hyresinkomst


Klotterplanket AB har under året haft kontorsplats över som hyrts ut till en nystartad företagare från orten. Företaget har erhållit hyra för januari näst- kommande år. Hyran är på 5 000 [1 000]. Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
3911 Hyresintäkter 4 000,00    
2970 Förutbetalda hyresin-komster   4 000,00  
upplupna provisionsintäkter


Klotterplanket AB säljer även en mjukvara via Internet. På företagets webb- plats går det att ladda hem en smart mjukvara som hjälper företagen att optimera sin reklambudget. Företaget erhåller 22 % av försäljningsvärdet och avräkning sker varje kvartal. Den 31:e december finns upplupna provisionsintäkter på 32 000 kr [6 400 kr]. Var vänlig och kontera bokslutsjuster- ingarna.

 

Konto Namn Debet Kredit  
3921 Provisionsintäkter   25 600,00  
1790 Övriga förutbetalda kost-nader & upplupna intäk-ter 25 600,00    
årets resultat


När Klotterplanket AB har färdigställt samtliga bokslutsjusteringar visar det sig att årets resultat blev 346 987 kr. Var vänlig och bokför företagets sista post, d v s för över årets resultat till balansräkningen.

 

Konto Namn Debet Kredit  
8999 Årets resultat 96 987,00    
2999 Årets resultat   96 987,00  
     ——————————