"Som privatperson är jag helt fascinerad av landskap, och jag har inte sett ett enda som blivit bättre av en annonstavla"
– David Ogilvy, 1911-1999, grundare av reklambyrån Ogilvy & Mather
 
"Det ligger inget värde i att tillverka saker längre. Värde skapas genom noggranna undersökningar, genom innova-tioner och genom marknadsföring"
- Phil Knight, 1938-, grundade Nike och kom på taglinen "Just do It"
vad är en kampanj?
k a m p a n j p l a n

En kampanj som kommer från franskans ”campagne” är en eller flera marknadsföringsaktiviteter som genomförs under en kortare tidsperiod.

Den består normalt av flera aktiviteter som berör samma ämne med syfte att påverka en definierad målgrupp.

Din kampanj är normalt en förlängning av din nuvarande verksamhet. Aktiviteterna planeras så att de stödjer och förstärker varandra, d v s det budskap som företaget vill förmedla till sin målgrupp.

vad är en brief?
k a m p a n j p l a n

En brief är en uppdragsbeskrivning och ett underlag för en reklambyrå [externt] eller en arbetsgrupp [internt] i det kreativa arbetet.

En brief ligger till grund för att både uppdragsgivaren [beställaren] och byrån [arbetsgruppen] är eniga om innehållet innan det kreativa arbetet börjar.

Uppdragsgivaren [beställaren] beskriver för byrån [arbetsgruppen] vilket problem som ska lösas, lösningens budskap, hur det ska paketeras och vilken målgrupp som ska bearbetas.

för att beställare och utförare ska få samma syn på uppdraget ska en brief ska vara strukturerad, kort och koncis.

vad är en kampanjplan?
k a m p a n j p l a n

En kampanjplan är en strukturerad plan som beskriver hur företaget ska nå sina kampanjmål. Den kan naturligtvis struktureras upp på lite olika sätt, men din kampanjplan ska minst innehålla nedan rubriker,

 

 • Bakgrund.
 • Syfte.

 • Mål - vad vill vi uppnå?
 • Målgrupp för kampanjen - vem vill vi nå?

 • Budskap - vad vill vi säga?
 • Strategi - hur når vi vår målgrupp?

 • Medier/aktiviteter.
 • Tidplan.

 • Kalkyler.
 • Uppföljning.

 • Bilagor.

 

Läs mer! liten kampanjplan - liten kampanjplan »

budskap
k a m p a n j p l a n

Det viktiga är att ditt budskap når fram till kampanjens målgrupp. Var tydlig och lättförståelig när du kommunicerar med din målgrupp. Förtydliga gärna med konkreta exempel som din målgrupp kan känna igen och relatera till.

mottagaranalys
k a m p a n j p l a n

Nils Petter Smeby som skrivit boken "Skriv bättre på kortare tid" talar om att göra en mottagaranalys som hjälper dig att formulera kampanjens budskap så mälgruppen förstår. En mottagaranalys ska ge svaren på fyra frågor,

 

 • Vilka generella kunskaper har läsaren?
  Utbildning och fortbildning.

 • Vilka specifika kunskaper har läsaren?
  Har någon nyttjat tjänsten du berättar om?

 • Vilken inställning har läsaren?
  Finns några fördomar mot ditt förslag?

 • Vilken nivå av allmänbildning har läsaren?
  Känner han/hon till vad du berättar om?
kampanjbudget
k a m p a n j p l a n

 

 

vad är reklam?
k a m p a n j p l a n

Ordet reklam härstammar från tyskans "reklame" och franskans "reclame". "Re" betyder "på nytt" och "clamare" betyder "ropa högt". Reklam betyder att ropa högt, gång på gång.

Reklam innebär att påverka. Att förmedla [kommunicera] ett budskap i syfte att upplysa, påverka, sprida eller skapa uppmärksamhet kring en idé, ett projekt, en vara eller en tjänst.

Reklam syftar ofta till att få konsumenter, väljare, brukare eller andra aktörer att ändra sina åsikter, värderingar eller handlingar.

I boken "Reklam - förståelse och förnyelse" definieras reklam som "Planerad kommunikation från ett identifierbart företag i syfte att få mottagaren att idag eller i framtiden handla på ett sätt som stödjer företagets affär".

syftet med reklam?
k a m p a n j p l a n

Syftet med reklam är att någon vill påverka dig att byta åsikt så du t ex vill prova eller köpa deras idéer [politik] eller produkter [företagande].

Reklam måste vara utformat så det påverkar, annars är det värdelöst. Reklam vädjar oftast till dina känskor men sällan till ditt förnuft. Reklam ska informera och förändra attityder samt väcka,

 

 • Uppmärksamhet.
 • Nyfikenhet.
 • Intresse.

 

Reklam skildrar sin tid. Reklam på 50-talet, 70-talet, 80-talet etc såg helt annorlunda ut än vad den gör idag. Vår tid skildrar våra seder, våra tankar, vårt sätt att kommunicera och vår människouppfattning.

Reklam utformas oftast utifrån stereotyper och använder myter och fördomar om hur t ex kvinnor och män uppfattas. Framgångsrik reklam argumenterar utifrån kundens verklighet.

Reklambudskapen upprepas många gånger så att de ska präglas in i vårt medvetende för att bli en naturlig del av vårt liv. Om du blir väckt mitt i natten och blir ombedd att nämna en dryck - är det högst sannolikt att du nämner "Coca Cola".

utforma reklam
k a m p a n j p l a n

Konsten att övertyga innebär att förstå hur din målgrupp känner, tänker, tycker och agerar. När du ska utforma ett budskap kan du, med fördel, använda dig av EFI-modellen för att vaska fram vad det innebär för kunden när han/hon använder din produkt i framtiden.

 

 • Egenskaper
  Vilka egenskaper har din produkt.

 • Fördelar
  Vad ger produktens egenskaper för fördelar.

 • Innebörd
  Vad innebär produktens fördelar för kunden när produkten används i framtiden.

text & bild
k a m p a n j p l a n

Den bildmässiga helheten i en annons består normalt av tre element,

 

 • Rubrik
  Sammanfatta kundens behov.
  Väcka intresse och göra målgruppen nyfiken.

 • Text
  Utgå från kundens behov.
  Ange produktens fördelar.
  Vara anpassad till målgruppen.

 • Bild
  Förstärka texten.
  Belysa textens innebörd för kunden.

vad är strategi?
k a m p a n j p l a n

Strategi innebär en förklaring på hur du ska nå dina framtida mål.

 

 • Var är vi idag?
  Nuläge.

 • Vart vill vi vara?
  Mål.

 • Hur tar vi oss dit?
  Strategi.

 

Enligt Elisabeth Lagerstedt handlar strategi i stor utsträckning om att skapa sig en tydlig position på marknaden i förhållande till konkurrenterna. Och om att tillföra värde till såväl aktieägare som kunder genom att just hitta och exploatera denna “sweet spot”.

 

"Taktik är konsten att vinna ett slag, strategi är konsten att vinna ett krig"

 
 

affärsidé »

affärsplan »

bilder som är gratis »
enkla logotyper »
« kampanjplan
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

mässan »

mätbara mål »

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »