“Gör det så enkelt som möjligt, men inte enklare”
– Albert Einstein, geni
 
"A fool with a tool is still a fool"
– Just Saying
 

vad är en organisation?
o r g a n i s a t i o n e n

Ordet organisation härstammar från grekiskans "organon" som betyder verktyg.

 

McNamara definierar en organisation som,

"en grupp av människor som avsiktligt har organiserat sig för att uppnå ett gemensamt eller flera gemensamma mål."

 

Bruzelius och Skärvad definierar en formell organisation som,

"Som ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter [arbetsfördelning och specialisering] på ett samordnat sätt [samordning, styrning och ledarskap] för att uppnå vissa mål."

 

Henry Mintzberg definierar en formell organisation som,

"Två eller flera människor med planerad samverkan av gemensamma aktiviteter, som under en relativt varaktig tid, genom arbetsfördelning och hierarkisk auktoritets fördelning, försöker uppnå ett eller flera gemensamma mål."

den positiva organisationen
o r g a n i s a t i o n e n

Den positiva organisation leds av en trygg ledare. I den är medarbetarna väl förtrogna med organisationens mål och riktlinjer.

 

I den positiva organisationen finns stora förutsättningar till,

 

 • Trygghet.
 • Gemensam kompetens.

 • Engagemang.
 • Gemensam normsyn.

 • Lagkänsla.
 • Effektivitet.

 • Kompetens och vilja att hantera konflikter.

den negativa organisationen
o r g a n i s a t i o n e n

Den negativa organisation styrs av en rädd chef. I den är medarbetarna obekanta med organisationens mål och riktlinjer.

 

I den negativa organisationen finns stora risker att det skapas,

 

 • Osäkerhet.
 • Rädsla.

 • Konkurrens.
 • Harmonisk konfliktsyn.

 • Lågt engagemang.
 • Skvaller.

 • Konflikter.
 • Mobbing.

 • Otrygghet.
 

intraprenören
o r g a n i s a t i o n e n

Begreppet intraprenör skapades av Gifford Pinchot, 1978. Det är en sammanslagning av de två orden intracorporate entrepreneur.

Gifford definierade intraprenören som en person som agerar som en egenföretagare inom det större företagets ram och som använder entreprenörsandan för att skapa värden till sin arbetsgivare

.

 

Läs mer! intraprenör - intraprenör »

intern kontroll
o r g a n i s a t i o n e n

ntern kontroll är en struktur som betår av,

 

 • Kontrollmiljö.
 • Riskmedvetande.

 • Information och kommunikation.
 • Kontroller.

 • Uppföljning.

 

Läs mer! intern kontroll - intern kontroll »

"Framgångsfaktorn för all magi är - förberedelse"
- Morgan Freeman, 1937-, grym skådis
 
 

befattning »

styrelsearbete »

uppstart »