“A wise man speaks because he has something to say,
a fool speaks because he has to say something"
– Platon, 428 f.Kr.-348 f.Kr., filosof, matematiker & författare
 
“Speak clearly, if you speak at all; carve every word before you let it fall"
– Oliver Wendell Holmes, 1809-1884, jurist & domare
 

vad är retorik?
k l a s s i s k  r e t o r i k

Den grekiske filosofen och retorikern Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik = talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Klassisk retorik innebär att tala övertygande inför en grupp åhörare.

 

"konsten att vad det än gäller finna det
 som är bäst ägnat att övertyga"


– Aristoteles

partesmodellen
k l a s s i s k  r e t o r i k

Partesmodellen är ett stöd i förberedelserna inför ett tal, en slags checklista för talaren; en arbetsordning. Partesmodellens 5 delar består av,


 • Inventio
  Söka uppslag.

 • Dispositio
  Skapa ordning.

 • Elocutio
  Finna och smycka orden.

 • Memoria
  Lägga på minnet.

 • Actio
  Gå till handling, framförande.

partesmodellen
k l a s s i s k  r e t o r i k

Den nya partesmodellen har ytterligare 2 delar - intellectio och emendatio. De grekiska orden i partesmodellen.

 

 

Intellectio (förståelse)
Här analyserar man sin talsituation för att få grepp om uppgiften. Vad är till exempel syftet med talet och vilka är det som utgör målgruppen?
(OBS. Inte en del av den ursprungliga partesmodellen)

Inventio (uppfinnande)
Här tänker man ut vad talet ska innehålla. Vad kan intressera lyssnarna och vilka argument är viktigast för att man ska kunna uppnå sitt syfte?

Dispositio (disposition)
Här ordnar man innehållet i sitt tal. Vilken dispositionsprincip passar för just det här talet? En tematisk, en kausal – eller kanske en blandning av de två?


Elocutio (utsägande)
Här sätter man ord på sitt tal. Vilken stilnivå ska talet ha och ska det "kryddas" med stilfigurer som t ex alliterationer och citat?

Memoria (minne/manus)
Här lär man in talet. När den ursprungliga partesmodellen gjordes så var det enda alternativet att lära in talet utantill med hjälp av olika minnestekniker men nu kan man även se på manushantering under den här delen

Actio och pronuntiatio (handlande, kroppsspråk och röst)
Själva framförandet av talet med avseende på kroppsspråk och röst.

 

 

 • Intellectio [analys & förståelse av talsituation]
  Hitta ett ämne med idéer och argument.
  Du finner argument för ditt budskap.
  - var inte en del av den ursprungliga partesmodellen

 • Inventio [kreativitet & innehåll]
  Hitta ett ämne med idéer och argument.
  Du finner argument för ditt budskap.

 • Dispositio [disposition]
  Du disponerar ditt tal och ordnar dina argument.
  Du strukturerar ditt material på ett ändamålsenligt
  och överskådligt sätt.

 • Elocutio [utsmyckning]
  Du tar reda på vem du talar till och rättar ditt språk därefter.
  Du utformar språket enligt,

  – Ändamålsenlighet.
  – Korrekthet.
  – Klarhet.
  – Estetisk form.

 • Memoria [minne/manus]
  Du ska memorera ditt tal så det får ett bättre flyt.

 • Actio [framförande]
  Förbereda och framföra talet. När du håller ditt tal är röst
  och kroppsspråk viktiga element.

 • Emendatio [reflektion & feedback]
  Reflektion efter talet.
  Hur man i efterhand går igenom sittgenomförda tal för att förbättra talet och sig själv som talare.
  - var inte en del av den ursprungliga partesmodellen
 • Med talets gåva kan du göra skillnad.
  Du ska,

  - Använda rätt ord.
  - Med rätt tonfall.
  - På rätt plats.
  - I rätt tid.

ethos, logos, pathos
k l a s s i s k  r e t o r i k

Enligt klassisk retorik är det varje talares ansvar att följa - logos, pathos och ethos.

 • Ethos
  Inge förtroende.

 • Logos
  Tala till förnuftet.

 • Pathos
  Beröra lyssnarens känslor.

 

Vilken betydelse har retoriken för oss lärare? En lärare med god retorisk förmåga når ut med sin information, inspirerar och engagerar.

Läraren blir även en förebild för eleverna själva när det kommer till retorik. Hur vi talar med eleverna, hur vi presenterar vår lektion, det nya momentet eller uppgiften är oerhört viktigt för att få dem att lyssna och bli engagerade.

Man ska känna sin målgrupp och du som lärare känner dina elever och kan utgå ifrån deras livsvärld. Genom retoriken förtydligar du syftet, konkretiserar innehållet och engagerar eleverna.

Allt börjar med ethos, logos och pathos. Du som inspiratör och föreläsare ger ett intryck som snabbt uppfattas av åhörarna (eleverna)

genom hur du rör dig, dina kläder, dina miner (ethos).

Som lärare bär du på stor kunskap och trovärdighet som du visar den med väl valda ord och argument (pathos).

Genom att du visar ditt intresse och engagemang påverkar du och inspirerar du lyssnarna (logos).

ethos, logos, pathos
k l a s s i s k  r e t o r i k

Aristoteles kallade - ethos - logos - pathos - för tre medel för övertalning. Alla tre behövs i ett tal för att det ska göra intryck på lyssnarna. Det är viktigt att du finner balansen mellan dem. Det är först då du kommer att lyckas med dina framföranden. • Ethos
  Tala, appellera, till trovärdighet och kunskap.
  Att med ord väcka tillit och skapa trovärdighet.

 • Logos
  Tala, appellera, till förnuftet.
  Att med ord informera och upplysa.

 • Pathos
  Tala, appellera, till känslan.
  Att med ord engagera och väcka känslor.

ethos - trovärdighet
k l a s s i s k  r e t o r i k

Ethos innebär trovärdighet; det förtroende som inger som talare. Redan i inledningen måste du bygga upp förtroende, välvilja och sympati för dig som talare. Du måste visa upp din karaktär, din personlighet och ditt goda humör.

Visa entusiasm och övertygelse så att lyssnaren/läsaren verkligen förstår att du bryr dig om dem och deras behov.

vad har gjort dig uppspelt på sistone? Vad är du rädd för? Hur kan ditt tal förbättra världen eller din publiks liv?

Din karaktär ska visa ett genuint och trovärdigt intresse för ditt budskap och din story och du ska visa dig kompetent. Personlig anknytning till ämnet är ofta en nyckel till lyssnaren.

 • Du kan t ex använda dig av,

  – Engagemang.
  – Ordval.

  – Stilfigurer och bildspråk.
  – Ett passande tonfall.

  – Kroppspråk.
  – Klädsel.

 

logos - informera
k l a s s i s k  r e t o r i k

Logos är förnuftsargument. Talets undervisande del som stödjer sig på argument, logik, bevis, statistik, hårdvara eller ett resonemang.

Dessa argument vädjar till lyssnarens/läsarens egna intellektuella förmåga att resonera och dra slutsatser. Du använder orden som bevis för tanken och det förnuft som talet lägger fram.

vad är den viktigaste saken som du vill kommunicera till publiken? Hur kan det budskapet bli glasklart? Vilken typ av personlig berättelse kan du dela med dig av?

Du lyfter fram logiska argument som stödjer och bevisar din story.

 • Det kan t ex vara,

  – Referenser.
  – Ögonvittnen.

  – Experter.
  – Citat från media.

  – Jämförelser.
  – Induktiva resonemang [hypoteser].

  – Deduktiva resonemang [att bevisa].
  – Statistik.

pathos - engagemang
k l a s s i s k  r e t o r i k

Pathos innebär hur du, genom engagemang och passion, lyckas beröra din publik känslomässigt. När du väcker känslor hos lyssnaren/läsaren som blir positivt berörd.

Pathos är passionen; förmågan att beröra, väcka och styra känslor hos lyssnarna. För att kunna väcka känslor måste du tro på vad du själv säger så att du utstrålar entusiasm och engagemang.

vad borde du vara tacksam för hos publiken? Vad är publiken rädd för? Vad är publiken stolt över?

Pathos kan innebära kortvariga känslor som spelar på åhörarna känslor och som oftast används för att motivera dem till något.

 • Du använder dig t ex av,

  – Att lyssna mer än du talar.
  – Mimik.

  – Kroppsspråk.
  – Rösten.

  – Känsloladdade ord.
  – Stilfigurer och bildspråk.
 
demosthenes
k l a s s i s k  r e t o r i k

Demosthenes som levde på 300-talet f Kr stammade och talade otydligt. Men, han beslutade sig att bli en riktigt stor talare och gav inte upp.

Demosthenes hade gjort sitt val och tränade sitt uttal med stenar i munnen och sin röststyrka i kraftig vind. Han blev en av sin tids störste talare.

När han fick frågan - Vad är viktigast för en talare, svarade han,

 

 • För det 1:a framförandet.
  För det 2:a framförandet.
  För det 3:e framförandet.

olika typer av tal
k l a s s i s k  r e t o r i k

Det finns tre typer av tal. Dessa är,

 • Informerande
  – Undervisande.

 • Argumenterande
  – Uppmanar till handling.

 • Ceremoniella
  – Hyllar och underhåller.

använd olika känslor
k l a s s i s k  r e t o r i k

Enligt Patghos ska du vädja till lyssnarens känslor.
Det kan t ex vara,

 

 • Medkänsla
  T ex miljön, svaga i samhället eller utsatta barn.

 • Fruktan
  T ex katastrofer, våld, att bli ensam eller sjukdomar.

 • Ilska
  T ex staten, överheten, politik, brott eller andra orättvisor.

 • Glädje och humor
  T ex nöjen, barn, familj, karriär, variation och sex.

 • Nyfikenhet
  T ex nya kulturer, nya intressanta platser, ny partner,
  ny skola, nytt jobb eller en ny fritidssyssla.

 • Hopp
  T ex om en positiv förändring till det bättre.

talarens 3 plikter
k l a s s i s k  r e t o r i k

Enligt romaren Cicero har du som talare 3 plikter att uppfylla i ditt tal. Du ska,

 

 • Delectáre
  Att behaga din publik.

 • Docére
  Att undervisa din publik.

 • Movére
  Att beröra din publik.
"Om du vägrar se bakåt och inte vågar se framåt så måste du se upp"
– Tage Danielsson, 1928-1985, poet, författare & geni
 
pitch »
« klassisk retorik
stilfigurer »