“Brist på pengar är roten till allt ont”
– George Bernard Shaw, 1856-1950, Nobelpriset i litteratur 1925
 
"Det vänligaste man kan säga om ekonomer är att de så gott som alltid har fel"
- Pehr G. Gyllenhammar, 1935-, legendarisk VD för Volvo

vad är balans?
b a l a n s b u d g e t

En balansbudget består av två sidor, en aktivsida och en passivsida. Aktivsidan = hur pengarna används och passivsidan = var pengarna kommer ifrån.

Ordet balans betyder i detta sammanhang att båda sidor ska vara lika stora.

 

 • Exempel
  Ett företag lånar 100 000 kr för att köpa en maskin.

  Aktivsidan [tillgångar]
  Maskiner = 100 000 kr

  Passivsidan [skulder]
  Banklån = 100 000 kr

 

Budgeterad balansräkning
Tillgångar [aktivsidan] = EK + skulder [passivsidan].

budgeterad balansräkning
b a l a n s b u d g e t

I balansbudgeten budgeteras förväntade tillgångar, eget kapital och skulder. Företagets budgeterade balansräkning, BR, visar dess förväntade ekonomiska ställning [förmögenhet] vid en given tidpunkt.

 

 • Balansräkningen ska balansera.
  Tillgångar = Eget Kapital + Skulder..

 • Aktivsidan [tillgångar]
  Hur pengarna ska användas.

 • Passivsidan [eget kapital & skulder]
  Var pengarna kommer ifrån.

 

Läs mer! budgeterad balansräkning - budgeterad balansräkning »

budgeterad balansräkning
b a l a n s b u d g e t

En budgeterad balansräkning [balansbudget] visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt datum, oftast 31 december. Den visar helt enkelt företagets förmögenhet.

 

 • Visar företagets ekonimiska ställning.
 • Visar företagets förmögenhet.

 • "Alla" siffror är exklusive moms plus momskonto.
 • Visar ställningen vid ett specifikt datum.

 

Uppställning, budgeterad balansräkning [BBR]

balansbudget

 

I balansbudgeten ställs posterna upp i omvänd likviditetsordning.
Det innebär att,

 • Minst likvida tillgångar hamnar högst upp.
  t ex 1210, inventarier & verktyg.

 • Mest likvida kontona hamnar längst ner.
  t ex 1910 kassa & 1930 checkräkningskonto.


 • Med likvida tillgångar menas sådana tillgångar som
  snabbast går att omvandla till pengar [likvida medel].
 

träna på övningsuppgifter
b a l a n s b u d g e t

För att lära dig budgetering krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika övningsuppgifter inom,

 

 • Likviditetsbudgetering.
 • Resultatbudgetering.
 • Budgeterad balansräkning.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

balansbudgetens kreditsida
b a l a n s b u d g e t

 

 • Eget kapital
  t ex aktiekapital, reservfond och balanserad vinst.

 • Obeskattade reserver
  t ex periodiseringsfonder och överavskrivningar.

 • Avsättningar
  t ex pensionsåtaganden.

 • Skulder
  t ex leverantörsskulder och banklån.

delbudgetar
b a l a n s b u d g e t

Företagets budgeterade balansräkning tas fram från delbudgetar
som t ex,

 

 • Anläggningsbudgeten
  .. påverkar anläggningstillgångarna.

 • Inköpsbudgeten
  .. påverkar lager.

 • Kreditbudgeten
  .. påverkar övriga kortfristiga fordringar.

 • Likviditetsbudgeten
  .. påverkar likvida medel som kassa & bank.

 • Resultatbudgeten
  .. påverkar årets vinst.

 • Kapitalbudgeten
  .. påverkar långfristiga skulder.

 • Kreditbudgeten
  .. påverkar kortfristiga skulder.

balansidentitet
b a l a n s b u d g e t

I en balansbudget ska aktiv- och passivsidan balansera.

 

 • Tillgångar = Eget kapital + Skulder.

 • Eget kapital = Tillgångar – Skulder.

 • Eget kapital = företagets skuld till ägarna.

koppling balans vs resultat
b a l a n s b u d g e t

Efter årets resultat räknats ut ska det föras över det till EK i balansräkningen [BR]. EK = företagets skuld till ägarna.

 

Läs mer! koppling balans vs resultat, #1 - koppling balans vs resultat, #1 »

Läs mer! koppling balans vs resultat, #2 - koppling balans vs resultat, #2 »

 
 
« balansbudget
likviditetsbudget »
resultatbudget »
 

övningsuppgifter »