"Kurage ligger ett steg före rädsla"
- Coleman Young, 1918-1997, borgmästare i Detroit 74-93
 
"Att veta allt är stort - att veta mer är större"
- Sten Broman, 1902-1983, legendariskt musikpedagog

vad är ett varulager?
v a r u l a g e r

Det finns tre olika typer av varulager,

 

 • Råvarulager
  Råvaror och förnödenheter.

 • Produkter i arbete [PIA]
  Varor under tillverkning.

 • Färdigvarulager
  Färdiga varor och handelsvaror.

årets varukostnad
v a r u l a g e r

Årets varuinköp får inte påverka företagets resultat utan det ska kostnaden för företagets sålda varor, KSV, göra. Det innebär att du måste räkna fram årets varukostnad.

 

Klicka på bilden för att öppna filen årets varukostnad.

varukostnad

varukostnad, exempel

v a r u l a g e r

Beräkna företagets varukostnad.

 • IB lager 1 jan
  = 150 000 kr.
 • UB lager 31 dec
  = 95 000 kr.

 • Årets varuinköp
  = 1 850 000 kr.
 • Årets försäljning
  = 2 475 000 kr.varukostnad
= Ingående lager + varuinköp − utgående lager.
= 150 000 kr + 1 850 000 kr − 95 000 kr.
= 1 905 000 kr.

värdering av varulager
v a r u l a g e r

Oftast innehåller ett varullager produkter som anskaffats vid olika tidpunkter. Det finns några viktiga princper för värdering av ett varulager,

 

 • Först-in-först-ut-principen [FIFU].
 • Lagret antas innehålla de senast köpta varorna.

 • Lägre värde på ett varulager ger högre varukostnad.
 • Högre värde på ett varulager ger lägre varukostnad.


Med FIFU förutsätts att de produkter som först kom in i lager säljs först - Först In Först Ut.

inkurans
v a r u l a g e r

Inkurans är en värdeminskning av en vara beroende på att den t ex är skadad eller tekniskt och modemässigt föråldrad.

Inom redovisning innebär inkurans en minskning av en varas värde på grund av tekniska eller ekonomiska omständigheter. Varor kan bli,

 

 • Defekta
  T ex rost eller andra skador.

 • Omoderna
  T ex på grund av färg, form, modell eller årsmodell.

 • Övertaliga
  T ex lagret går inte att sälja p g a tuff konkurrens
  eller en svag konjunktur.

 

Företaget får göra ett 3 % schablonmässigt inkuransavdrag.

 • Inkurans beräknas på lagrets samlade anskaffningsvärde.

 • Får inte göras på lager av fastigheter.

 • Får inte göras på lager av värdepapper.

lägsta värdets princip, LVP
v a r u l a g e r

Lägsta värdets princip innebär att ditt lager i företagets bokslut ska värderas till det värde som är lägst av anskaffningsvärdet, enligt FIFU, och det verkliga värdet.

Det innebär att det högsta tillåtna värdet på omsättningstillgångar är det värde som räknats fram enligt lägsta värdets princip [LVP].

 

Läs mer! lägsta värdets princip - lägsta värdets princip, LVP »

lagerjournal
v a r u l a g e r

Din lagerjournal har till syfte att ge företaget en daglig eller veckovis redovisning av resultatet från din affärsverksamhet. Journalen innehåller alla slags lagerhändelser sorterade på månad, inköp och försäljning.

 

Läs mer! lagerjournal - lagerjournal, pdf »

 

träna på övningsuppgifter
v a r u l a g e r

För att lära dig räkna på varukostand krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom varulager och varukostnad,

 

 • Varuinköp.
 • Varukostnad.

 • Lagerökning.
 • Lagerminskning.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit - periodisering övningsuppgifter & fullständiga facit »

två redovisningsmetoder
v a r u l a g e r

Det finns två olika redovisningsmetoder för att redovisa årets varukostnad,

 

 • Direkt metod
  Du krediterar kontot 4010 Varuinköp
  och debiterar kontot 1460 Varulager.


 • Indirekt metod
  Du krediterar kontot 4960 Förändring av varulager.
  och debiterar kontot 1460 Varulager.

direkt metod
v a r u l a g e r

När företaget använder sig av direkt metod påverkas kontona,

 

 • 4010 Varuinköp [kredit].
 • 1460 Varulager [debet].

 

Klicka på bilden för att öppna filen direkt- & indirekt metod.

bokföring, varulager - direkt metod

indirekt metod
v a r u l a g e r

När företaget använder sig av indirekt metod påverkas kontona,

 

 • 4960 Förändring av varulager [kredit].
 • 1460 Varulager [debet].

 

Klicka på bilden för att öppna filen direkt- & indirekt metod.

bokföring, varulager - indirekt metod

affärscykel
v a r u l a g e r

Visar schematiskt likviditeten i företaget från inköp tills kunden betalar.

 

Läs mer! affärscykel - affärscykel »

lagerförändring
v a r u l a g e r

Under ett verksamhetsår köper företaget in varor och säljer dem efter bästa förmåga. När året är slut brukar deras lager vara förändrat.

 

 

Klicka på bilden för att läsa mer om lagerförändring.

lagerförändring

 

Läs mer! exempel, lagerförändring - exempel, lagerförändring »

Läs mer! exempel, lagervärdering - exempel, lagervärdering »

lagerökning
v a r u l a g e r

 

 • Lagerökning
  = utgående lager > ingående lager.

 

Ingående lager, IB + 10 000
Årets inköp + 40 000
Utgående lager, UB 20 000
Årets varukostnad = 30 000

 

Läs mer! exempel, lagerökning - exempel, lagerökning »

lagerminskning
v a r u l a g e r

 

 • Lagerminskning
  u tgående lager < ingående lager..

 

Ingående lager, IB + 150 000
Årets inköp + 200 000
Utgående lager, UB - 40 000
Årets varukostnad = 310 000

 

Läs mer! exempel, lagerminskning - exempel, lagerminskning »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

redovisningsprinciper »

« varulager

årsredovisningar »

 

övningsuppgifter »