rättvisande bild
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Det är företagets årsredovisning som helhet som ska ge en rättvisande bild av deras räkenskaper under året. Det innebär att årsredovisningen ska,

 

 • Ställas upp på ett överskådligt sätt.
 • Följa god redovisningssed.

 

Företagets resultat- och balansräkning, tillsammans med noter, ska ge en rättvisande bild av företagets resultat och ekonomiska ställning.

Att visa en rättvisande bild är överordnat god redovisningssed men underordnat lagen.

god redovisningssed
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Både BFL & ÅRL är ramlagar. De reglerar inte i detalj hur bokföringen ska utföras utan innehåller generella bestämmelser om företagets bokföring och redovisning.

Redovisningsarbetet har kompletterats med normer utöver lag och föreskrifter. Dessa är grundade på praxis, rekommendationer och uttalanden från normgivande organisationer och kallas för "god redovisningssed".

En god redovisningssed innebär att företagets redovisning ska utföras i enlighet med god praxis. Bokföringslagen definierar en god redovisningssed som,

 

"en faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga"

 

 • Enligt BFL, 4 kap, 2§.
  Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

 • Enligt ÅRL, 2 kap, 2§
  Årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt som överensstämmer med god redovisningssed.

 

Stor betydelse för innebörden av begreppet har givetvis de uttalanden i redovisningsfrågor som görs av den praktiskt och teoretiskt verksamma expertisen på redovisningsområdet.

 • Rekommenderar hur något är.
  En förekommande praxis bland bokföringsskyldiga.

 • Uttalande om hur något bör vara.
  Uttalanden från expertisen om denna praxis.

normbildare
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Det finns ett antal normbildare som har till uppgift att utveckla redovisningsområdet.

 

 • Bokföringsnämnden [BFN]
  Huvudansvaret för utvecklandet av god redovisningssed.
  Ger ut anvisningar hur god redovisningssed ska tillämpas.

 • Rådet för finansiell rapportering, f d Redovisningsrådet.
  Tar fram uttalanden och rekommendationer om noterade ABs års- och koncernredovisningar.

 • Föreningen Auktoriserade Revisorer [FAR]
  Publicerar rekommendationer i redovisningsfrågor.

 • Finansinspektionen [FI]
  Hanterar redovisningsfrågor i finansiella företag.

redovisningsprinciper
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Redovisningsprinciper är olika principer som finns till för att olika intressenter vill att företagets redovisning framhävs utifrån olika utgångspunkter. Vanliga principer är t ex,

 

 • Rättvisande bild.
 • Varaktighetsprincipen.

 • Principen om öppenhet.
 • Jämförbarhetsprincipen.

 • Försiktighetsprincipen.
 • Periodiseringsprincipen.

 • Kontinuitetsprincipen.
 • Väsentlighetsprincipen.

 • Matchningsprincipen.
 • Värderingsprinciper.
 

matchningsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Periodisering

 

Periodens intäkter ska avspeglas i de resurser/kostnader som gått åt för att generera dessa

att intäkter och kostnader ska matcha varandra under samma räkenskapsår

Exempel på matchningsprincipen är när man skriver av en maskin med utgångspunkt i varje års användning.

Utgiften balanseras i väntan på periodisering. Förbrukningen
av tillgången skall matchas mot de intäkter som användandet av tillgången ger.

Man utgår ifrån periodens intäkter och fastställer sedan kostnaderna genom att bestämma vilken resursåtgång som krävs för att generera intäkterna.

Matchningsprincipen innebär att man vid bestämningen av kostnaderna utgår från periodens intäkter och frågar sig vilka kostnaderna har varit för att erhålla dessa intäkter

försiktighetsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

värdering av de olika posterna ska göras med rimlig försiktighet

Försiktighet ifråga om värdering. Tillgångar värderas lågt, skulder värderas högt. Intäkter redovisas när de har skett. Sämsta utfallet ska redovisas när flera alternativ föreligger

Försiktighetsprincipen
Eget kapital skall inte övervärderas. Bättre en försiktig bedömning än en optimistisk

Värdering av olika poster skall göras med rimlig försiktighet. Detta innebär att tillgångar värderas lågt och skulder högt, att intäkter redovisas när de skett och att det sämsta fallet ska redovisas om flera alternativ föreligger.

Ej övervärdera tillgångar, ej undervärdera skulder, inte ta upp vinster förrän de realiserats (realisationsprincipen), ta upp förluster redan när de befaras.

varaktighetsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Varaktighetsprincipen eller fortlevnadsprincipen – företaget förutsätts fortsätta sin verksamhet.betyder enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), 2 kap, 4 § att "företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet". Med det menas att det antas att företaget kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet under den förutsägbara framtiden. Varaktighetsprincipen kallas även fortlevnadsprincipen.

väsentlighetsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Innebär att större belopp (både utgifter och inkomster) ska periodiseras när de omfattar flera perioder. Mindre utgifter kan däremot kostnadsföras liksom att mindre inkomster kan intäktsföras fast att de omfattar flera perioder

Väsentlighetsprincipen
• Relevanta avskrivningsplaner, driv inte exaktheten för långt

Endast utgifter och inkomster som uppgår till större belopp behöver periodiseras. Mindre utgifter kan kostnadsföras och mindre intäkter intäktsföras även om de omfattar flera perioder.

Endast utgifter uppgående till större belopp måste periodiseras.

objektivitetsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

De händelser som redovisas ska kunna verifieras och grundas på objektiva ställningstaganden

Redovisningen ska i möjligaste mån anknyta till händelser som kan verifieras och så långt det är möjligt grunda sig på objektiva ställningstaganden.

för att minimera risken för godtycklighet i redovisningen ska den i största möjliga utsträckning bygga på affärshändelser som kan verifieras med fakturor eller dylikt

Redovisningen ska anknyta till händelser som är verifierbara utifrån kvitton, fakturor etc.

för att minimera risken för godtycklighet i redovisningen ska den i största möjliga utsträckning bygga på affärshändelser som kan verifieras med fakturor eller dylikt.

monetärprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Beloppen i redovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta, vilket normalt också innebär att penningvärdet betraktas som stabilt

Beloppen i redovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta. Denna princip brukar även utgå från att penningvärdet är stabilt.

Redovisningen ska uttryckas i samma penningenhet.

realisationsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Det är endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter som ska redovisas i resultaträkningen

Endast under räkenskapsåret konstaterade intäkter får redovisas i resultaträkningen.

periodiseringsprincipen
r e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r

Redovisningsprinciper är olika principer som finns till för att olika intressenter vill att företagets redovisning framhävs utifrån olika utgångspunkter.

Vanliga principer är t ex,

Redovisningsprinciper:
- Matchningsprincipen = intäkter - kostnader
- Fortlevnadsprincipen = värdera tillgångar som om företaget kommer finnas för all evighet.
- Konsekvensprincipen = använd samma redovisningsprincip från år till år (redovisa principbyte).
- Försiktighetsprincipen = värdera tillgångar lågt och skulder högt, skriv av osäkra investeringar direkt.
- Realisationsprincipen = bokför bara intäkter då man fått den.
- Penningkoncentionen = vi värderar i pengar.
- Kontinutetsprincipen = saldo på konton. UB = IB.
- Kongurensprincipen = IB EK + resultat + ägarinsättningar - ägaruttag = UB EK

 

 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

« redovisningsprincper

varulager »

årsredovisningar »
 

övningsuppgifter »