"Det som livet igenom håller oss uppe är övertygelsen om att våra affärer går bättre än grannens"
– Robert Musil, 1880-1942, författare
 
"Affär är affär"
– Octave Mirbeau, 1848-1917, författare & journalist
   

vad är en period?
p e r i o d i s e r i n g

En period är precis vad det låter, en avgränsning i tiden. De flesta av oss har väl någon gång sett en hockeymatch. Den är indelad i tre perioder, vardera 20 min effektiv speltid.

En period avser ofta ett tidsintervall men behöver inte vara det. Det kan t ex vara en periodiskt upprepad form.

En period i företagarvärlden kan t ex vara,

 

 • En månad.
 • Ett kvartal.

 • Ett halvår.
 • Ett kalenderår, 1 januari till 31 december.

 

Läs mer! periodisering - periodisering »

vad innebär periodisering?
p e r i o d i s e r i n g

En periodisering innebär att företaget kontrollerar vilka löpande inkomster och utgifter som ska påverka årets resultat, d v s som presterats [intäkter] och förbrukats [kostnader] under ett verksamhetsår.

Endast de intäkter och kostnader som hör till räkenskapsåret ska påverka årets resultat.

Ett företag ska visa ett rättvisande resultat. Det innebär att intäkter och kostnader ska macha varandra under samma period.

För att detta ska kunna genomföras krävs att företagets intäkter och kostnader hänförs till samma period, d v s periodiseras.

Årets resultat = årets intäker - årets kostnader.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om periodisering.
periodisering

nettometod & bruttometod

p e r i o d i s e r i n g

När företaget periodiserar en faktura kan välja att använda sig av två metoder; antingen netto- eller bruttometoden.

 

 • Nettometoden
  Du bokför årets förändring och balansräkningens interimskonton vilar mellan varje bokslut.

 • Bruttometoden
  Du bokför aktuell skuld eller tillgång vid bokslutstillfället och balansräk-ningens interimskonton nollställs i början av nästa verksamhethetsperiod.

 

Läs mer! nettometoden eller bruttometoden - nettometoden eller bruttometoden »

olika typer av periodiseringar
p e r i o d i s e r i n g

Det finns olika typer av periodiseringar.

 

 • Förbrukning av anläggningstillgångar [avskrivningar].
  Kostnad.

 • Varuförbrukning – varukostnad.
  Kostnad.

 • Förutbetalda kostnader – betalade i förväg.
  Tillgång.

 • Förutbetalda intäkter – erhålli betalning i förväg.
  Skuld.

 • Upplupna kostnader – betalas i efterskott.
  Skuld.

 • Upplupna intäkter – ännu ej betalda.
  Tillgång.

interim
p e r i o d i s e r i n g

Interim eller ad interim kommer från latin och betyder tills vidare eller tillfällig.

Om du t ex vill starta upp en förening krävs en styrelse som väljs av föreningsmedlemmarna. Före den nybildade föreningen kan välja en demokratisk styrelse skapas en interimsstyrelse, d v s en tilfällig styrelse.

 

Läs mer! interim - interim »

interimskonton
p e r i o d i s e r i n g

I redovisningssammanhang innebär interimskonton tillfälliga konton som används över bokslutet mellan två verksamhetsår.

 

Det finns två gruppkonton,

 • Interimsfordringar - konto 1700.

 • Interimsskulder - konto 2900.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om interimskonton.

interimskonton

interimsfordringar
p e r i o d i s e r i n g

Interimsfordringar är ett samlingsnamn för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. I BAS-planen används,

 

 • Interimsfordringar - 1700.

  – Förutbetalda kostnader.

  – Upplupna intäkter.

 

Läs mer! interimsposter - interimsposter »

interimsskulder
p e r i o d i s e r i n g

Interimsskulder är ett samlingsnamn för upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. I BAS-planen används,

 

 • Interimsskulder - konto 2900.

  – Upplupna kostnader.

  – Förutbetalda intäkter.

 

Läs mer! interimsposter - interimsposter »

förutbetalda kostnader
p e r i o d i s e r i n g


Förutbetald
När en utgift eller en inkomst fakturerats i förtid.
Före utgiften har förbrukats eller inkomsten har presterats.


Förutbetalda kostnader [interimsfordringar]
En faktura för ett inköp är bokförd. Men hela eller delar av inköpet är inte förbrukat. Det innebär att hela eller delar av fakturans värde inte ska påverka årets resultat utan ska periodiseras och föras över till nästa år [period].När kostnaderna minskar » ökar resultatet.

t ex,
- Förutbetald utgift för lokalhyra.
- Förutbetalda försäkringspremier.

exempel,
förutbetalda hyreskostnader
p e r i o d i s e r i n g

Explita AB har under 20x1 betalt 260 000 kr i lokalhyra

Vid årets bokslut den 31 december upptäcks att hyran för januari
20x2 [22 000 kr] är betald den 29 december 20x1.

Eftersom kostnaden inte förbrukats under detta år ska inte
värdet påverka årets resultat. Företaget kreditera konto 5010.

 

Konto   Namn Debet Kredit
5010   Lokalhyra   22 000
1710   Förutbetalda hyreskostnader 22 000  
 

träna på övningsuppgifter
p e r i o d i s e r i n g

Du använder en bokslutstablå för att räkna fram och simulera årets resultat. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter på bokslutstablå,

 

 • Förutbetalda försäkringar.
 • Upplupna semesterlöner.

 • Förutbetalda hyror.
 • Upplupna räntekostnader.

 • Periodisering av varulager.
 • Förutbetalda hyresintäkter.

 • Avskrivningar.
 • Årets resultat.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit - periodisering övningsuppgifter & fullständiga facit »

förutbetalda intäkter
p e r i o d i s e r i n g


Förutbetald
När något fakturerats i förtid före det har förbrukats eller
presterats.


Förutbetalda intäkter [interimsskulder]
En faktura för en försäljning är bokförd men hela eller delar av försäljningen är inte presterad. Det innebär att hela eller delar av fakturans värde inte ska påverka årets resultat utan ska periodiseras och föras över till nästa år [period].

När intäkterna minskar » minskar resultatet.

t ex,
- Förutbetalda inkomster för lokalhyra [uthyrning].
- Förutbetalda inkomster för försäljning [förskott].

exempel,
förutbetalda intäkter
p e r i o d i s e r i n g

Kroukan AB har skickat iväg en faktura till en kund på ett arbete som kommer att levereras och presteras i februari 20x2. Fakturan är på 125 000 kr inklusive moms.

Eftersom försäljningen inte presterats under 20x1 ska värdet
inte påverka årets resultat. Företaget krediterar konto 3010.

 

Förutbetalda intäkter.

= 125 000 x 0,80.
= 100 000 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
3010   Försäljning   100 000
2970   Förutbetalda intäkter 100 000  

upplupna intäkter
p e r i o d i s e r i n g


Upplupen
När en utgift förbrukats eller en inkomst presterats i förtid.
Före utgiften eller inkomsten har fakturerats.

Upplupna intäkter [interimsfordringar]
En faktura för en försäljning är inte bokförd. Men hela eller delar av försäljningen är presterad. Det innebär att hela eller delar av fakturans värde ska påverka årets resultat och ska periodiseras för att påverka innevarande år [period].

När intäkterna ökar » ökar resultatet.

t ex,
- Upplupna inkomsträntor.
- Upplupna avtalsintäkter.

exempel,
upplupna ränteintäkter
p e r i o d i s e r i n g

Trityl AB har lånat ut pengar till en kund.

Lånet är på 100 000 kr och löper på 10 år med 5 % ränta. Kunden erhöll pengarna den 1:e juli och ska amortera på lånet samt betala ränta den 30:e juni nästa år. 

Eftersom ränteintäkterna har presterats mellan 1 juli och 31
december under detta år ska värdet påverka årets resultat.
Företagets krediterar konto 8310.

 

Upplupna ränteintäkter

= [100 000 x 0,05 ÷ 12] x 6.
= 2 500 kr.

 

Konto   Namn Debet Kredit
8310   Ränteintäkter   2 500
1760   Upplupna inkomsträntor 2 500  

upplupna kostnader
p e r i o d i s e r i n g


Upplupen
När en utgift förbrukats eller en inkomst presterats i förtid.
Före utgiften eller inkomsten har fakturerats.

Upplupna kostnader [interimsskulder]
En faktura för ett inköp är inte bokförd. Men hela eller delar av inköpet är förbrukad. Det innebär att hela eller delar av fakturans värde ska påverka årets resultat och ska periodiseras för att påverka innevarande år [period].

När kostnaderna ökar » minskar resultatet.

t ex,
- Upplupna räntekostnader.
- Upplupna semesterlöner.

exempel,
upplupna räntekostnader
p e r i o d i s e r i n g

Nell AB har under 20x1 betalt 81 000 kr i ränta till banken. Årets sista räntebetalning sker den 30 oktober 20x1 och nästa betalning sker den 31 januari 20x2.

Vid årets bokslut den 31 december finns upplupna, ännu ej betalda räntor till ett värde av 22 800 kr. Det innebär att viss del av dessa räntekostnader ska bokföras för att påverka årets resultat.

Eftersom räntekostnaderna har förbrukats under 20x1 ska
värdet påverka årets resultat. Företaget debiterar konto 8400.

 

Upplupna räntekostnader 20x1.

= 22 800 ÷ 3
= 7 600 per månad [nov, dec & jan].

= 7 600 x 2 = 15 200 kr [nov & dec].

 

Konto   Namn Debet Kredit
8400   Räntekostnader 15 200  
2960   Upplupna räntekostnader   15 200

exempel,
periodiseringar
p e r i o d i s e r i n g

Det finns inte finns några särskilda verifikationer som styrker olika konteringar vid bokslutet. Företaget använder en bokföringsorder som verifikation. 

Det blir alltid lättare att räkna ut ett vilket värde som ska periodiseras när du använder dig av [ritar upp] en tidslinje.

 

 • Exempel på olika periodiseringar,

  – Lokalhyra.
  – Företagsförsäkringar.

  – Ränteintäkter.
  – Försäljning.

  – Revisionsarvoden.
  – Mobiltelefon.

 

Klicka på bilden för att läsa mer om olika periodiseringsexempel.


tidslinje - periodisering

 

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

« periodisering

redovisningsprinciper »

varulager »

årsredovisningar »
 

övningsuppgifter »