vad är en bokslutstablå?
b o k s l u t s t a b l å

En bokslutstablå är ett arbetsblad som du använder dig av när du vill göra ett manuellt bokslut. I tablån skriver du in ingående saldon, kontonummer, dagbok och omföringar.

En bokslutstablå är smart och överskådligt verktyg som du använder för att ta fram ett preliminärt bokslut. Du kan göra det snabbt med papper och penna eller ännu bättre i ett kalkylblad [Numbers eller Excel].

En bokslutstablå används oftast i undervisning, men sällan i verkligheten numera.

 

Läs mer! bokslutstablå - bokslutstablå »

arbetsgång, bokslutstablå
b o k s l u t s t a b l å

En bokslutstablå är en strukturerad process mot ett preliminärt bokslut. Du arbetar dig genom sju steg,Klicka på bilden för att öppna filen om bokslutstablå.

bokslutstablå

t-konto vs bokslutstablå
b o k s l u t s t a b l å

Vi jämför ett enkelt bokslut på t-konto med ett bokslut på bokslutstablå.

 

Läs mer! t-konto och bokslutstablå - t-konto och bokslutstablå »

saldobalans
b o k s l u t

För varje konto beräknas skillnaden mellan debet och kredit. Saldot visar skillnaden mellan ett kontos debet- och kreditsida. Saldot på varje konto förs över till kolumnen "saldobalans" i bokslutstablån.

omföringar
b o k s l u t

Omföringar används under bokslutet och innebär att företaget behöver komplettera och justera företagets bokföring. Exempel på omföringar,

 

 • Korrigera misstag & felaktigheter.
  Tillägg av verifikationer som inte blivit bokförda.

 • Periodisera utgifter & inkomster.
  Företagets intäkter och kostnader ska hänföras till rätt
  period.

 • Varuinköp
  Beräkna årets varukostnad & reglera mot lager.

 • Periodiseringar
  - Avskrivningar.
  - Interimsfordringar.
  - Interimsskulder.

 • Momsredovisning
  Avsluta ingående- & utgående moms mot momsredovning.

 • Skatter & avgifter
  Reglera skattekontot.

 

Alla omföringar och årets resultat bokförs som en sista verifikation.

resultatrapport
b o k s l u t

Sammanställning av samtliga intäkter och kostnader för beräkning av årets resultat.

balansrapport
b o k s l u t

Sammanställning av utgående balans för samtliga konton som tillhör
kontotypen tillgångar respektive eget kapital & skulder.


träna på övningsuppgifter
b o k s l u t s t a b l å

Du använder en bokslutstablå för att räkna fram och simulera årets resultat. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter på bokslutstablå,

 

 • Förutbetalda försäkringar.
 • Upplupna semesterlöner.

 • Förutbetalda hyror.
 • Upplupna räntekostnader.

 • Periodisering av varulager.
 • Förutbetalda hyresintäkter.

 • Avskrivningar.
 • Årets resultat.

 

Läs mer! - uppgifter - bokslutstablå & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

exempel, bokslutstablå
b o k s l u t s t a b l å

Träna olika periodiseringar i bokslutstablåns omföringskolumn,

 

 • Förutbetalda försäkringar.
 • Upplupna semesterlöner.

 • Förutbetalda hyror.
 • Upplupna räntekostnader.

 • Periodisering av varulager.
 • Förutbetalda hyresintäkter.

 • Avskrivningar.
 • Årets resultat.

 

Läs mer! bokslutstablå, exempel #3 - bokslutstablå, exempel »

Läs mer! bokslutstablå, mall - bokslutstablå, exempel - facit »

mall, bokslutstablå
b o k s l u t s t a b l å

Om du gillar att arbeta med penna och papper använder du vår mall.

 

Läs mer! bokslutstablå, mall - bokslutstablå, mall »

 
 

avskrivningar »

« bokslutstablå

nyckeltal »

periodisering »

redovisningsprinciper »

varulager »

årsredovisningar »
 

övningsuppgifter »