"Om du gjort det bästa jobbet du kan, blir det inte bättre av att du oroar dig"
- Walt Disney, 1901-1966, alla barns favorit
 
"Kapital är den del av förmögenheten som används för att öka förmögenheten"
- Alfred Marshall, 1842-1924
 
 

vad är ett nyckeltal?
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Ett nyckeltal är erfarenhetstal som genereras från historiska data och som används för att jämföra företagets ekonomiska variabler med andra företag.

Nyckeltal tar tempen på ditt företag och ger viktiga signaler om hur det går. Nyckeltal kan vara såväl enkla kvoter som avancerade modeller.

Nyckeltalen, t ex avkastning, likviditet, lönsamhet och soliditet beräknas utifrån företagens årsredovisning. Dessa relativa värden skapas genom att ett värde relateras till ett annat värde från företagets redovisningssystem.


Syftet med nyckeltal är att jämföra företaget med andra företag, med andra branscher och mellan olika år i ett och samma företag.

 

Vanliga nyckeltal är,

 • Kassa- och balanslikviditet.
 • Soliditet.

 • Räntabilitet på eget kapital.
 • Täckningsgrad.

 • Bruttovinst.

 

Läs mer! nyckeltal - olika nyckeltal »

obeskattade reserver
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Många nyckeltal innehåller obeskattade reserver. En obeskattad reserv är en skattemässig möjlighet för företaget att jämna ut beskattningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år. En

En obeskattad reserv redovisas som en skuld som placeras mellan EK och skulder i företagets balansräkning, BR. Exempel på vanliga poster är "periodiseringsfonder" och "avskrivningar över plan". Eftersom en obeskattad reserv inte är beskattad består den av två delar,

 

 • En del latent skatteskuld.
 • En del eget kapital.

 

Exempel
Ett företag redovisar 100 000 kr i obeskattade reserver.
Om bolagssaktten är 25 % innebär detta,


 • En del latent skatteskuld.
  = 0,25 x 100 000.
  = 25 000 kr.

 • En del eget kapital.
  = 0,75 x 100 000.
  = 75 000 kr.

olika nyckeltalsområden
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Traditionella ekonomiska nyckeltal delas normalt upp på fem områden oavsett om det handlar om intern eller extern analys. Dessa är,

 

 • Tillväxt.
 • Rörelsekapital.

 • Finansiell balans.
 • Arbets- och kapitaleffektivitet.

 • Lönsamhet.

tillväxt
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Ett företag kan visa tillväxt genom att öka sin försäljning eller sina tillgångar. Nyckeltal som visar tillväxt kan t ex vara,

 

 • Bruttovinst.
 • Förädlingsvärde.

rörelsekapital
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Nyckeltal som visar rörelsekapital kan t ex vara,

 

 • Rörelsekapital.

finansiell balans
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Företagets betalningsförmåga på både kort och lång sikt är en viktig indikator på ett friskt företag.

Nyckeltal som visar finansiell balans kan t ex vara,

 

 • Kassalikviditet.
 • Balanslikviditet.

 • Soliditet.
 • Skuldsättningsgrad.

 • Justerat eget kapital.
 • Genomsnittlig skuldränta.

 • Räntetäckningsgrad.

arbets- & kapitaleffektivitet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Nyckeltal som visar arbets- och kapitaleffektivitet kan t ex vara,

 

 • Kapitalomsättningshastighet.
 • Omsättning per anställd.

 • Resultat per anställd.
 • Förädlingsvärde per anställd.

 • Arbetskraftskostnad i % av omsättningen.

lönsamhet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Nyckeltal som visar lönsamhet kan t ex vara,

 

 • Avkastning på eget kapital.
 • Avkastning på totalt kapital.

 • Avkastning på syssellsatt kapital.
 • Bruttovinst i % av omsättningen.

 • Rörelsemarginal.
 • Vinstmarginal.

Avkastning [räntabilitet] beräknas på genomsnittligt kapital. Övriga nyckeltal beräknas på den senaste kapitalberäkningen, dvs UB.

vad är lönsamhet?
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

När ett företags intäkter är större än dess kostnader presterar företaget mer än det förbrukar. Verksmheten är både lönsam och effektiv.

Lönsamhet innebär att ett resultat sätts i relation ett kapital. Ett finansiellt mått som visar företagets avkastning på bundet kapital.

 

 • Lönsamhet
  Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ställs i relation till t ex försäljning, EK eller antal anställda.

 • Räntabilitet
  Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ställs i relation till kapital, t ex totalt kapital, sysselsatt kapital eller EK.

avkastning [räntabilitet]
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Effektiviteten mäts ofta i finansiella termer, t ex avkastning på EK eller avkastning på totalt kapital. Ett annat namn för avkastning är räntabilitet.

Avkastning visar hur mycket pengar företaget tjänar i relation till ett visst kapital,

 

 • Eget kapital.
 • Sysselsatt kapital.
 • Totalt kapital.

 

 

Avkastning på eget kapital ska vara tillräckligt hög för att ägarna ska låta kapitalet vara kvar samt för att en nyemission ska kunna genomföras.

 

 • Avkastningen ska,

  - täcka risken som ägarna tar.
  - vara bättre än hos andra investeringsalternativ.
  - vara bättre än i andra liknande företag i medeltal.  Nettoresultat
  = resultat efter finansiella intäkter och kostnader.

  Justerat eget kapital
  = eget kapital + obeskattade reserver x [1–s].

  Avkastning på eget kapital
  = nettoresultat ÷ justerat eget kapital.
  = resultat efter finansiella poster ÷ justerat eget kapital.


  Avkastning på totalt kapital
  = rörelseresultat + ränteintäkter ÷ totala tillgångar.

avkastning på eget kapital
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Avkastning eller räntabilitet på eget kapital är ett mått på det egna kapitalets tillväxt.

 

 • Avkastning på eget kapital
  = nettoresultat ÷ justerat eget kapital.
  = resultat efter finansiella poster ÷ justerat eget kapital.

avkastning på totalt kapital
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Avkastning eller räntabilitet på totalt kapital är ett mått på det totala kapitalets tillväxt.

 

 • Avkastning på totalt kapital
  = rörelseresultat + ränteintäkter ÷ totala tillgångar.
hävstångsformeln

e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Räntabilitet på eget kapital (före skatt)
= räntabilitet på sysselsatt kapital + [räntabilitet på sysselsatt kapital – låneräntan] x [skulder ÷ eget kapital].

Då räntabiliteten räknas på genomsnittsvärden så måste även såväl Låneräntan, som Skulder och Eget kapital räknas på genomsnittsvärden för att sambandet ska bli matematiskt stringent.

Det lönar sig att låna så länge räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet är högre än låneräntan. Men – ett varningens ord: Historien visar att en hög avkastning kan vara en "bubbla". Och när den spricker är man illa ute om man har en hög belåningsgrad… Man höjer räntabiliteten på bekostnad av en lägre soliditet och ökar därmed risken för att företaget ska tvingas i likvidation.

öka företagets lönsamhet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Det absolut bästa sättet att tjäna pengar eller mer pengar är att sälja mer för ett högre pris.

 

 • Sälj mer
  Större volym minskar den fasta kostnaden/st.

 • Höj priset
  En prisökning ökar företagets marginaler.

 • Minska RK
  Minskade rörliga kostnader ger ett större TTB.

 • Minska FK
  Minskade fasta kostnader ger ett större resultat.

 • Minska kapitalbindning
  Minkar skulderna och räntekostnaderna.
p/e-tal

e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

P/e-talet härstammar från engelskans "price/earnings" och betyder "pris/vinst". P/e-talet är ett finansiellt nyckeltal som besvarar frågan - hur många gånger årsvinsten ett företag värderas till. För stora mogna bolag används nästan alltid p/e-talet som ett jämförelsemått.

 

 • P/e-tal
  = aktiekurs ÷ vinst per aktie.
exempel, p/e-tal

e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Beräkna p/e-talet om bolaget gör en vinst på 2 miljoner kronor och företaget värderas till 20 miljoner kronor. Företaget har emitterat [gett ut] 10 000 aktier.

 

P/e-tal
= aktiekurs ÷ vinst per aktie.
= [20 000 000 kr ÷ 10 000 aktier] ÷ [2 000 000 kr ÷ 10 000 aktier].
= 2 000 kr ÷ 200 kr.
= 10 ggr.

Det innebär att det tar tio år för företaget att, med dagens vinstnivå, tjäna in den summa pengar som aktien handlas till idag.

p/s-tal

e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

P/s-talet härstammar från engelskans "price/sales" och betyder "pris/försäljning". P/s-talet är ett finansiellt nyckeltal som besvarar frågan - hur många gånger omsättningen ett företag värderas till. För startups används nästan alltid p/s-talet som ett jämförelsemått.

 

 • P/s-tal
  = aktiekurs ÷ omsättning per aktie.
exempel, p/s-tal

e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Beräkna p/s-talet om bolaget har en försäljning på 40 miljoner kronor och värderas till 80 miljoner kronor. Företaget har emitterat [gett ut] 200 000 aktier.

 

P/s-tal
= aktiekurs ÷ omsättning per aktie.
= [80 000 000 kr ÷ 200 000 aktier] ÷ [40 000 000 kr ÷ 200 000 aktier].
= 400 kr ÷ 200 kr.
= 2 ggr.

När p/s-talet är högre än konkurrenternas tjänar de mer pengar eller så tror marknaden att försäljningen i företaget kommer att öka.

 

träna på övningsuppgifter
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

För att lära dig räkna nyckeltal krävs att du först läser teorin bakom. Därefter är det viktigt att du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom nyckeltasberäkning,

 

 • Tillväxt.
 • Rörelsekapital.

 • Finansiell balans.
 • Arbets- och kapitaleffektivitet.

 • Lönsamhet.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit övningsuppgifter & fullständiga facit »

omsättning
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Företagets omsättning visar hur mycket pengar som flödar genom företaget.

Företagets marginal i kronor beräknas genom att dra av kostnader för de varor som sålts. Marginalen i kronor visar vilka medel som finns för att finansiera företaget.

likviditet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Likviditet är företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Det är ett mått på hur stor del av företagets likvida medel som kan används för att betala företagets kortfristiga skulder, KFS. Företagets likviditet delas upp i,

 

 • Likvida medel
  = kassa, bank, kundfordringar och varulager.
  = kontanter + snabbt omsättningsbara tillgångar.
 • God likviditet
  Uppstår när företagets likvida medel > KFS.
 • Kassalikviditet.
  = kassa, bank & kundfordringar ÷ KFS.
  = OT I ÷ KFS.


 • Balanslikviditet.
  = kassa, bank, kundfordringar & varulager ÷ KFS.
  = OT II ÷ KFS.


 • Regel
  God kassalikviditet; när kassalikviditeten > 1.0.
  God balanslikviditet; när balanslikviditeten > 2.0.

kassalikviditet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Kassalikviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet "kassalikviditet" bör vara mer än 1,0 eller 100%. När det är 100% innebär det att företagets omsättningstillgångar, OT, är lika stora som dess kortfristiga skulder, KFS.

 

Klicka på bilden för att öppna filen med kassalikviditet.

nyckeltal - kassalikviditet

 

Läs mer! kassalikviditet - kassalikviditet »

balanslikviditet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Balanslikviditet visar företagets betalningsförmåga på kort sikt. Nyckeltalet "balanslikviditet" används av företag som snabbt omsätter sitt varulager och på så sätt omvandlar varor till likvida medel eller kundfordringar.

Balanslikviditeten bör vara mer än 2,0 eller 200%. När det är 200% innebär det att företagets omsättningstillgångar, OT, plus varulager är dubbelt så stora som dess kortfristiga skulder, KFS.

Eftersom det tar längre tid och att det finns en större risk med ett varulager krävs en större säkerhet. Därför bör balanslikviditeten vara dubbelt så stor som kassalikviditeten.

 

Klicka på bilden för att öppna filen med balanslikviditet.

nyckeltal - balanslikviditet

 

Läs mer! balanslikviditet - balanslikviditet »

soliditet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Soliditet visar företagets långsiktiga betalningsförmåga. Det visar hur stor del av företagets totalt satsade tillgångar som är eget satsat kapital. Det egna kapitalet i relation till det totala kapitalet. Soliditeten visar ett företags finansiella styrka och bör helst vara över 50%.


Klicka på bilden för att öppna filen med solditet.

nyckeltal - soliditet

 

Läs mer! soliditet - soliditet »

vinstmarginal
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Vinstmarginalen beräknas vanligen som resultat efter skatt dividerat med omsättningen. Måttet tar ingen hänsyn till hur företaget är finansierat. Därför kommer ett företag med mycket eget kapital och som därför har lägre räntekostnader att visa en högre vinstmarginal än ett mer lånefinansierat företag, samtidigt som det kommer att visa en lägre avkastning på eget kapital.

 

 • Vinstmarginal
  = resultat efter fin poster + räntekostnader ÷ omsättning.
  = rörelseresultat + fin intäkter ÷ omsättning.

resultat
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Företagets resultat erhålls genom att kostnader dras från deras intäkter; totala intäkter – totala kostnader.

 

 • Resultat
  = intäkter – kostnader.
  = output – input.
  = sålda produkter – värdet av införskaffade resurser.

produktivitet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Produktivitet är relationen mellan din insats och din prestation; din input i förhållande till din output; förhållandet mellan mängden produkter och mängden produktionsresurser.

Du kan vara väldigt produktiv och producera en mängd enheter av något på t ex 1 timme och samtidigt ineffektiv om du förbrukar för stora resurser relaterat till din insats.

 • Produktivitet
  Antal producerade enheter per tidsenhet t ex hur många,
  - telefonsamtal som en säljare ringer på en timme.
  - säljsamtal som rings per timme.

effektivitet
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Effektivitet är förhållandet mellan det värde en såld vara har och dess produktionskostnad. Det visar hur du använder dina resurser på bästa möjliga sätt. Värdet av output / värdet av input.

 

Total effektivitet
= inre + yttre effektivitet.

Båda effektivitetsmåtten är nödvändiga för att företaget ska
överleva på sikt.

 • Inre effektivitet.
  Att göra saker rätt.
  Kostnadseffektivitet, ordning och reda & produktivitet.
  Företagets förmåga att omvandla resurser till produkter.

 • Yttre effektivitet.
  Att göra rätt saker.
  Affärsmässighet, kundvärde, måluppfyllelse & tillväxt.
  Företagets förmåga att bemöta omgivningens krav.

jämföra nyckeltal
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Nyckeltalsanalyser görs för att analysera ett företags ekonomiska ställning. Undersök nyckeltal för jämförbara bolag. Använd UC för att få rätt jämförelser och bedömning.

Var noggran och kritisk när du studerar nyckeltalens förändringar. Jämför med nyckeltalen för dina konkurrenter och din bransch.

 

 • Statistiska Centralbyrån, SCB
  publicerar regelbundet sammanställningar av nyckeltal för olika branscher

 • UCs företagsnyckeltal
  kan du välja de konkurrenter du vill jämföra dig med och se hur de utvecklas, t ex när det gäller försäljning och lönsamhet.

Att analysera de egna nyckeltalen period för period är en viktig del av den ekonomiska uppföljningen. Nyckeltalen visar tydligare än resultat- och balansräkningarna när förändringar inträffar.

Du Pont-modellen
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Du Pont-modellen som utvecklades av företaget du Pont för att analysera företaget sammanfattar och förklarar lönsamheten i ditt företag.

Den består av en resultat- och en kapitaldel och bygger på sambandet, Rt = kapitalomsättningshastighet x vinstmarginal.

 

 • Räntabilitet
  = resultat ÷ kapital.
  = [resultat ÷ försäljning x [försäljning ÷ kapital].
  = nettomarginal x kapitalomsättningshastighet.

 

Räntabiliteten förbättras genom att,

 • Öka företagets marginaler [intäkter-kostnader].
  - Genom att öka intäkterna eller minska kostnaderna.

 • Minska företagets tillgångar.
  - Genom att sälja av tillgångar.

 

Läs mer! du Pont-modellen - du Pont-modellen »

räkenskapsanalys
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

En räkenskapsanalys analyserar normalt olika områden,

 

 • Lönsamhet
  Vinst eller förlust.

 • Soliditet
  Kapitalstyrka, eget kapital i relation till lånat kapital.

 • Likviditet
  Kortsiktig betalningsberedskap.

 • Kassaflöde
  Hur företagets likvida medel erhålls och används.

vad är ett kassaflöde?
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Ett företags kassaflöde är deras betalningsströmmar under en given period, d v s deras in- och utbetalningar. Ett företag mäter kassafödet utifrån tre områden,

 

 • Löpande verksamhet
  Försäljning, kundfordringar, kortfristiga skulder och lager.

 • Investering
  Förvärv av anläggningstillgångar och andra investeringar.

 • Finansiering
  Emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar.

Rätt använt kan ett positivt kassaflöde generera en lägre skuld som i sin tur ger en högre soliditet.

kassaflödesanalys
e f f e k t i v a  n y c k e l t a l

Kassaflödesanalys är en enkel modell som använder sig av plus och minus för att undersöka företagets betalningsströmmar.

 

 1. Kassaflödet från den löpande verksamheten.

 2. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital.

 3. Förändring av rörelsekapital exklusive likvida medel.

 4. Kassaflödet från investeringsverksamheten.

 5. Kassaflödet från finansieringsverksamheten.

 6. Kontrollera att förändringen av likvida medel enligt analysen överensstämmer med verkliga förändring av likvida medel under perioden.
 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

« nyckeltal

periodisering »

redovisningsprinciper »

varulager »

årsredovisningar »
 

övningsuppgifter »