"Den rätta inställningen till pengar är begärligt förakt"
– Henry Miller, 1891-1980, amerikansk författare
 
"Bekymmer följer en växande förmögenhet"
– Horatius, 65 f.Kr.-8 f.Kr. romersk poet som myntade Carpe Diem

vad är avskrivning?
a v s k r i v n i n g

Avskrivning är ett redovisningstekniskt begrepp som innebär att en anläggningstillgångs anskaffningsutgift fördelas över den tid som motsvarar tillgångens beräknade ekonomiska livslängd.

För att anläggningstillgångens anskaffningsutgift ska fördelas över den ekonomiska livslängden ska två kriterier vara uppfyllda.

 

 • Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd > 3 år.

 • Utgiften exklusive moms är > ett halvt prisbasbelopp,
  ca 22 200 kr [2014]. Prisbasbelopet ändras varje år.


  En avskrivning är en,
  – Periodiserad utgift.
  – Värdeminskning.
  – Förbrukning.
  – Kostnad.


  Exempel på avskrivning.
  = utgift ÷ ekonomisk livslängd.
  = 500 000 kr ÷ 5 år.
  = 100 000 kr.

3 kategorier avskrivningar
a v s k r i v n i n g

Avskrivningar är uppdelade i tre kategorier,

 

 • Avskrivning enligt plan.
  – Utgift ÷ ekonomisk livslängd.

 • Räkenskapsenlig avskrivning.
  – Huvudregeln, 30 %-regeln.
  – Kompletteringsregeln, 20 %-regeln.

 • Restvärdesavskrivning.
  – Avskrivning med max 25 %.

avskrivning
a v s k r i v n i n g

När företaget köper in saker som är beständiga, d v s som har till syfte att finnas kvar i företaget under minst tre år, ska de dela upp värdet över tillgångens ekonomiska livlängd.

En avskrivning på företagets tillgångar är som en värdeminskning på din egen privata bil eller soffa. Eftersom tillgången nyttjas/ förbrukas/förslits sjunker dess värde över åren.

 

Läs mer! avskrivning - avskrivning 1 »

Läs mer! avskrivning - avskrivning 2 »

ekonomisk livslängd
a v s k r i v n i n g

Ekonomisk livslängd är ett redovisningstekniskt begrepp som oftast dyker upp inför ett företags bokslut. Det är den tid som en investering är, eller bedöms vara, företagsekonomiskt lönsam.

Ekonomisk livslängd är alltid kortare eller lika lång som teknisk livslängd.

 

Läs mer! ekonomisk livslängd - ekonomisk livslängd »

avskrivning enligt plan
a v s k r i v n i n g

Enligt ÅRL 4 kap 4§ ska anläggningstillgångar med begränsad nyttjande skrivas av systematiskt över denna period. En avskrivning ska göras under tillgångens ekonomiska livslängd.

En avskrivning ska göras med lika stora årliga belopp som motsvarar tillgångens ungefärliga värdeminskning - obligatoriskt avskrivning enligt plan.

 

 • Avskrivning
  = utgift ÷ ekonomisk livslängd.

 

Avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas. Avskrivning enligt plan görs med ett proportionellt lika stort och årlig värde.

ackumulerad avskrivning
a v s k r i v n i n g

Ackumulerad betyder gradvis, över tid, öka i mängd. Ackumulerad avskrivning är företagets totala avskrivning över åren.

Om en anläggningstillgång anskaffats för 50 000 kr och ska skrivas av med 10 000 kr i 5 år blir den ackumulerade avskrivningen efter 3 år = 30 000 kr och efter 5 år = 50 000 kr.

Den ackumulerade avskrivningen kan aldrig vara större än tillgångens anskaffningsvärde. I ovan exempel kan den ackumulerade avskrivningen bli maximalt 50 000 kr.

 

Bokfört värde
Skillanden mellan en tillgångs anskaffningsvärde och dess ackumulerade avskrivning = tillgångens bokförda värde, d v s det värde tillgången har i företagets redovisning.

 

 • Ackumulerade avskrivningar redovisas i balansräkningen.

  Ackumulerad avskrivning enligt plan.
  Redovisas i direkt anslutning till tillgången.

  Ackumulerad avskrivning över plan.
  Redovisas som obeskattad reserv.

förbrukningsinventarier
a v s k r i v n i n g

Ibland kan en tillgång skrivas av direkt med sitt fulla värde. En sådan tillgång kallas för förbrukningsinventarier. Det är ett samlingsnamn för,

 

 • Inventarier av mindre värde
  Anskaffningsvärdet < ett halvt prisbasbelopp.

 • Korttidsinventarier
  Tillgången har en ekonomisk livslängd < 3 år.

 

Om en tillgång motsvarar minst ett av ovan två kriterier
kostnadsförs tillgången som en förbrukningsinventarie
på konto 5410. Det innebär att den skrivs av omdelbart.

Inventarier som har ett naturligt samband bör ses som ett
gemensamt köp och tolkas som en tillgång. T ex bord och
stolar i ett klassrum.

Om inget av kriterierna uppfylls är det en anläggningstillgång
och kostnadsförs med hjälp av avskrivningar.

 

Läs mer! förbrukningsinventarier - förbrukningsinventarier »

olika avskrivningsmetoder
a v s k r i v n i n g

Företagets anläggningstillgångar skrivs av med årliga lika stora belopp som motsvarar den ungefärliga värdeminskningen, under dess ekonomiska livslängd. Detta kallas avskrivning enligt plan.

Det finns två olika metoder att bokföra planenlig avskrivning,

 

 • Direkt avskrivningsmetod.
 • Indirekt avskrivningsmetod.

 

Läs mer! direkt- och indirekt avskrivning - olika avskrivningsmetoder »

årsredovisningslagen
a v s k r i v n i n g

Enligt årsredovisningslagens 4 kap §1,

 

 • Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.

 • Med omsättningstillgång förstås annan tillgång.

anläggningstillgångar
a v s k r i v n i n g

Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång. [ÅRL 4 kap. 1§].

En anläggningstillgång, AT, är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas under en längre tid. Med längre tid menas >1 år.

 

Anläggningstillgångar är uppdelade i tre kategorier,

 • Materiella tillgångar
  T ex maskiner, inventarier, verktyg, bilar, byggnade & mark.

 • Immateriella tillgångar
  T ex patent, licensrättigheter, goodwill, FOU & hyresrätter.

 • Finansiella tillgångar
  T ex aktier, obligationer, kapitalförsäkringar & andelar.

nedskrivning av anläggningstillgång
a v s k r i v n i n g

Enligt ÅRL 4 kap 5 § ska en anläggningstillgång som på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet minskat med gjorda avskrivningar skrivas ned till detta lägre värde om värdenedgången är bestående.

 

 • En nedskrivning ska återföras om det inte längre finns skäl för den.

 • Finansiella tillgångar kan skrivas ned även om värdenedgången inte bedöms som bestående.

uppskrivning av anläggningstillgång
a v s k r i v n i n g

Enligt ÅRL 4 kap 6 § kan en anläggningstillgång som ökat i värde skrivas upp.

För att uppskrivning ska ske krävs att,

 

 • Det nya högre värdet är tillförlitligt, bestående och att det överstiger tillgångens bokförda värde.

 • Uppskrivningen får inte påverka resultatet utan sker mot bundet eget kapital [uppskrivningsfond].

 • När avskrivning sker på den uppskrivna tillgången ska uppskrivningsfonden upplösas i takt med avskrivningen
  på det uppskrivna beloppet.

omsättningstillgångar
a v s k r i v n i n g

Om en tillgång inte definieras som en anläggningstillgång är det en omsättningstillgång.

En omsättningstillgång är en tillgång som är avsedd att omsättas under innevarande verksamhetsår. Eftersom tillgången omsätts förbrukas den under året och blir en kostnad i företagets resultaträkning.

 

Vanliga omsättningstillgångar är,

 

 • Varulager.
  T ex råvarulager & lager av handelsvaror.

 • Kortfristiga fordringar.
  T ex kundfordringar & momsfordran.

 • Kortfristiga placeringar.
  T ex aktier & övriga värdepapper.

 • Likvida medel.
  T ex kassa & checkräkningskonto.

ingen avskrivning
a v s k r i v n i n g

Företaget får ej göra avskrivning på,

 

 • Finansiella anläggningstillgångar.
 • Mark.

regler
a v s k r i v n i n g

Företaget får ej göra avskrivning på,

 

 • Överavskrivningar måste successivt upplösas
  när avskrivningarna enligt plan ökar [underavskrivningar].

 • Maximalt bokförda avskrivningar
  = avskrivning enligt plan +/- avskrivning över/under plan.

 • Det är enligt civilrättsliga regler tillåtet att lösa upp hur mycket företaget vill av deras ackumulerade avskrivningar över plan vid ett tillfälle.

 • Enligt skatterättsliga regler får ackumulerade avskrivningar
  över plan, i självdeklarationen, inte lösas upp med mer än man gör avskrivningar enligt plan vid ett detta tillfälle.
 

träna på övningsuppgifter
a v s k r i v n i n g

För att en anläggningstillgång ska kunna påverka företagets resultat måste den periodiseras - skrivas av över flera år. Du fördjupar dina kunskaper och färdigheter genom att träna på olika nivåindelade uppgifter inom avskrivning,

 

 • Avskrivning enligt plan.
 • Räkenskapsenlig avskrivning.
 • Avskrivning över plan.

 

Läs mer! - övningsuppgifter & fullständiga facit - avskrivningar övningsuppgifter & fullständiga facit »

värderingsregler
a v s k r i v n i n g

Skillnaden i värdering mellan civil- och skattelagstiftningen skapar ett utrymme där företaget kan värdera sina tillgångar. Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder regleras i,


 

 • Civillagstiftningen.
  Anger en tillgångs högsta värdering enligt BFL- & ÅRL.
  Skyddar intressenterna mot att tro att företaget går
  bättre än det går.

 • Skattelagstiftningen.
  Anger en tillgångs lägsta värdering enligt inkomstskattelag.
  Skyddar staten mot att tro att företaget går sämre än det
  gör.

civilrättslig värdering
a v s k r i v n i n g

Anger en tillgångs högsta värdering.

De civilrättsliga reglerna reglerar planenliga avskrivningar.

skatterättslig värdering
a v s k r i v n i n g

Anger en tillgångs lägsta värdering.

Skattereglerna fokuserar på att företaget inte gör för stora
avdrag som t ex att inte skriva av en tillgång för snabbt.

avskrivning över plan
a v s k r i v n i n g

En överavskrivning innebär möjliga avskrivningar med större belopp än vad de civilrättsliga reglerna medger.

Avskrivning över plan är frivillig och är en resultatreglerande åtgärd, en skattemässig avskrivning på anläggningstillgångar. Det finns två olika metoder,

 

 • Räkenskapsenlig avskrivning.
  – Huvudregeln, 30 %-regeln.
  – Kompletteringsregeln, 20 %-regeln.

 • Restvärdesavskrivning, 25 %.

obeskattade reserver
a v s k r i v n i n g

Ett företag har möjlighet att skjuta upp beskattning av vinster till framtiden. En obeskattad reserv är det ackumulerade värdet av ännu ej beskattade vinster.

En obeskattad reserv består av två variabler,

 • En skatteskuld.
  22 %

 • Bundet eget kapital
  78 % [100 %-22 %]

 

Exempel på obeskattade reserver är,

 • Avskrivning över plan.
 • Periodiseringsfonder.

räkenskapsenlig avskrivning
a v s k r i v n i n g

En räkenskapsenlig avskrivning är en skattemässig avskrivning.

För att använda sig av räkenskapsenlig avskrivning ska företaget göra årsbokslut eller årsredovisning och deras avskrivningar ska bokföras. Enligt skattelagstiftingen kan du välja att värdera företagets tillgångar enligt två olika metoder,

 

 • Huvudregeln, 30 %-regeln.
 • Kompletteringsregeln, 20 %-regeln.

 

Om företaget t ex vill maximera avdragstakten för en 5-årsinventarie används 30 %-regeln de första tre åren och 20 %-regeln de sista två.

räkenskapsenlig avskrivning
a v s k r i v n i n g

Arbetsgång vid maximal avskrivning på t ex inventarier,

 

 1. Boka bort sålda eller utrangerade från kontot Inventarier.
  Keditera konto 1220 och debitera konto 1229.

 2. Mellanskillnad förs till 3973 vinst vid avyttring av inventarier.

 3. Beräkna saldot på 1220 och för över till balansräkningen.

 4. Bokför årets avskrivningar enligt plan.
  Debitera konto 7832 och kreditera konto 1229.

 5. Beräkna saldot på 1229 och för över till balansräkningen.

 6. Beräkna det planenliga restvärdet.
  Saldo konto 1220 – saldo konto 1229.

 7. Beräkna lägsta tillåtna bokförda restvärde, HR eller KR.

 8. Beräkna högsta tillåtna utgående värde på konto 2150.
  Differensen mellan planenliga restvärdet och lägsta
  tillåtna värde.

 9. Bokför årets över- eller underavskrivnig.
  Förändringen mellan IB och UB på konto 2150.

  Överavskrivning
  Debitera konto 8850 och kreditera konto 2150.

  Underavskrivning.
  Kreditera konto 8850 och debitera konto 2150.

huvudregeln 30 %-regeln
a v s k r i v n i n g

 

huvudregeln 30%-regeln

 


Ingående bokfört värde
IB anläggningstillgångar från företagetsbalansräkning.

Årets inköp
Nyanskaffningar som finns kvar vid årets utgång.

Årets försäljning
Ersättning för sålda eller förlorade tillgångar som fanns
kvar vid årets ingång.

Bokfört värde
Bokfört värde före periodens avskrivning.

Lägsta värde
70 % av bokfört värde.
Lägsta värde som AT får värderas till enligt huvudregeln.

kompletteringsregeln 20 %-regeln
a v s k r i v n i n g

 

kompletteringsregeln 20%-regeln

 


Inköp
Anskaffningsår.

80%
Kvarvaranade anskaffningsvärden x procentsats.

Lägsta värde
Summan av 80 % + 60 % + 40 % + 20 %.
Lägsta värde som AT får värderas till enligt kompletteringsregeln.

restvärdesavskrivning
a v s k r i v n i n g

Restvärdesavskrivning är en förenklingsregel för de minsta företagen.

Företaget får skriva av tillgången med 25 % av värdet vid årets ingång. Det innebär att tillgången aldrig blir helt avskriven. Efter fem år kan det t ex se ut så här för en investering på 100 000 kr.

 

restvärdesavskrivning

försäljning av anläggningstillgång
a v s k r i v n i n g

När företaget, via försäljning eller utrangering, avyttrar en
anläggningstillgång ska den tas bort ur bokföringen.

När företaget säljer en anläggningstillgång [AT] som t ex en
inventarie eller en bil kan tre olika scenarios uppstå.

 

 • Den säljs med vinst [realisationsvinst].
 • Den säljs med förlust [realisationsförlust].
 • Den går plus minus noll.

 

Realisationsvinst
När försäljningspriset exkl. moms överstiger redovisat värde.

Realisationsförlust
När försäljningspriset exkl. moms understiger redovisat värde.

Redovisat värde [bokfört värde]
= anskaffningsutgift – ackumulerad avskrivning.

 

Läs mer! försäljning av anläggningstillgång - försäljning av anläggningstillgång »

anläggningsregister
a v s k r i v n i n g

En tillgång ska registreras i företagets anläggningsregister. Den ska vara registrerad så länge inventarien finns kvar i företaget.

Även om inventarien är helt avskriven i företagets räkenskaper ska den fortfarande vara noterad i företagets anläggningsregister. Registret ska senast uppdateras vid varja bokslut.

Ett anläggningsregister ska innehålla uppgifter om,

 

 • Tillgångens namn, identitet & placering.
 • Inköpsår.

 • Anskaffningsvärde.
 • Ekonomisk livslängd.

 • Ackumulerad avskrivning och/eller nedskrivning.
 • Bokfört värde.
 
 

« avskrivningar

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

redovisningsprinciper »

varulager »

årsredovisningar »
 

övningsuppgifter »