vad är en årsredovisning?
å r s r e d o v i s n i n g

Enligt Årsredovisningslagen, ÅRL, ska en årsredovisning bestå av,

 

 • Förvaltningsberättelse.
 • Resultaträkning [RR].

 • Balansräkning [BR].
 • Finansieringsanalys [större företag].

 • Noter.
 • Revisionsberättelse.

 

Årsredovisningen ska, enligt §2, upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed.

Balansräkning, resultaträkning och noter ska, enligt §3, upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild ska ges, ska det lämnas tilläggsupplysningar.

förvaltningsberättelse
å r s r e d o v i s n i n g

Förvaltningsberättelsen skrivs normalt som löpande text. Syftet med förvaltningsberättelsen är att ge en korrekt översikt hur företagets verksamhet, ställning och resultat har utvecklats under året.

Årsredovisningens förvaltningeberättelse,

 

 • Styrelsen beskriver förhållanden som har hänt under året
  och som inte redovisas i BR, RR eller i noterna.

 • Hänvisningar till och ytterligare upplysningar om belopp
  som tas upp i andra delar av årsredovisningen.

 • Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året
  eller efter årets slut.

 • Bolagets förväntade framtida utveckling.

 • Styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

bolagsskatt
å r s r e d o v i s n i n g

Sverige har, tvärtom vad många tror, haft en låg bolagsskatt internationellt sett under många år. Sen började omvärlden sänka sin skatt och Sverige var tvungen att följa med i utvecklingen.

 

 • 22,0%, 2013 -

 • 26,3%, 2009 - 2012

 • 28,0%, 1994 - 2008
obeskattade reserver
å r s r e d o v i s n i n g

En obeskattad resrv är ett mellanställning mellan skulder och eget kapital. Syftet är att företaget ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan resultatmässigt goda och dåliga år.

En obeskattad reserv innnebär att beskattningen har skjutits på framtiden. Det innebär att det finns en dold [latent] skatteskuld i beloppet.

 

I skrivande stund är bolagsskatten 22%. Det innebär att en obeskattad reserv består av,

 

 • 22% skatt
 • 78% Eget kapital

Den vanligaste reserven heter - Periodiseringsfond.

resultaträkning
å r s r e d o v i s n i n g

En resultaträkning [RR] är en sammanställning av företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret och visar årets resultat, vinst eller förlust.

RR ingår i årsredovisningen och måste presenteras efter en fastställd uppställningsform för överskådlighetens skull. Uppställningsformen bestämmer bland annat i vilken ordning posterna i RR ska presenteras.

 

Läs mer! resultaträkningens uppställningsform - resultaträkningens uppställningsform »

balansräkning
å r s r e d o v i s n i n g

En balansräkning [BR] är en uppställning av företagets tillgångar, skulder & eget kapital vid ett givet tillfälle. Balansräkningen ger en ögon- blicksbild av företagets ekonomiska ställning vid en given tidpunkt.

Summan av ett företags tillgångar eller summan av skulder och eget kapital kallas balansomslutning.

Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan. De två sidorna är definitionsmässigt lika, eftersom eget kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder.

BR ingår iårsredovisningen och måste presenteras efter en fastställd uppställningsform för överskådlighetens skull. Uppställningsformen be- stämmer bland annat i vilken ordning posterna i BR ska presenteras

 

Läs mer! balansräkningens uppställningsform - balansräkningens uppställningsform »

vanliga misstag
å r s r e d o v i s n i n g

Det finns mellan 350 000 - 400 000 aktiebolag i Sverige. Enligt Bolagsverket görs fel i ca 10% av företagen Det vanligaste felet är att,

 • Lämna in årsredovisningen för sent.

Företagen missar även,

 

 • Diverse problem med fastställelseintyget.
 • Problem med fel, olika eller inget datum.

 • Revisor som inte har skrivet under.
 • Revisionsberättelse saknas.

 • Det saknas underskrift av styrelse och/eller vd.
 • Datum för underskrift av årsredovisningen saknas.

 • Datum för årsstämman är fel.
 • Aktiebolagets registreringsdatum saknas i årsredovisningen.

fastställelseintyg
å r s r e d o v i s n i n g

När ett AB skickar in sin årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket ska de bifoga ett fastställelseintyg. Det är viktigt att formulera intyget korrekt.

 

Läs mer! fasställelseintyg - fastställelseintyg enligt Bolagsverket »

 

Kanton & Aktiespararna
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

På Kantons webbplats går det att läsa.

"Kommunikationen med bolagets aktieägare har varit på tapeten sedan flera decennier tillbaka.

Tävlingen "Årets mest aktieägarorienterade årsredovisning" startade redan 1980 då 133 bolags årsredovisningar granskades för olika kriterier. PLM stod som segrande bolag med 19 poäng av 22 möjliga.

Utmärkelsen Årets börsbolag såg ljuset 1992, för 1991 års verksamhet. Premiärsegrare var JM Bygg, före SCA och Trelleborg som delade på andraplatsen.

2007 inledde Aktiespararen samarbetet med Kanton och i och med detta infördes även delmomentet Finansiell information på webbplatsen. Detta har bidraget till att tävlingen idag är Sveriges mest omfattande IR-granskning."

Fabege 2014
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa delårsrapport 2014

"Med 18 poäng av 18 möjliga står Fabege som totalvinnare i tävlingen Bästa delårsrapport. Bolagets delårsrapport är välstrukturerad och informationen som presenteras är både relevant och lättillgänglig. Något som särskilt uppmärksammas är ett föredömligt VD-ord, en utförlig beskrivning av bolaget och dess verksamhet samt en överskådlig kvartalsöversikt."

 

Läs mer! delårsrapport Fabege, 2014 - delårsrapport Fabege, 2014 »

Cloetta 2013
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa årsredovisning 2013

Cloettas årsredovisning har ett exemplariskt innehåll som presenteras väl med stöd av figurer och diagram. Marknadsavsnittet ger en klar bild av Cloettas position på konfektyrmarknaden och årsredovisningen innehåller även ett mycket utförligt hållbarhetsavsnitt. Med 40 poäng av 41 möjliga står Cloetta som totalsegrare i tävlingen Bästa årsredovisning."

 

Läs mer! årsredovisning Cloetta, 2013årsredovisning Cloetta, 2013 - årsredovisning Cloetta, 2013 »

Byggmax 2012
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa årsredovisning 2012

"Byggmax årsredovisning är full av relevant information vilken resulterar i 40 poäng av 43 möjliga. Bolaget står därmed som värdig vinnare av deltävlingen Bästa årsredovisning. Bolagsbeskrivningen och avsnittet om Byggmax aktie lyfts fram som särskilt föredömliga delar i den vinnande årsredovisningen."

 

Läs mer! årsredovisning Byggmax, 2012 - årsredovisning Byggmax, 2012 »

Wallenstam 2011
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa årsredovisning 2011

"Wallenstams årsredovisning förmedlar relevant information på ett personligt sätt utan att göra avkall på varken innehåll eller tydlighet. Med ett föredömligt konkurrent- och marknadsavsnitt ges läsaren en god inblick i fastighetsbranschen och en väl illustrerad affärsmodell beskriver hur bolaget genererar intäkter. Med 40 poäng av 42 möjliga står Wallenstam som värdig vinnare av deltävlingen Bästa årsredovisning"

 

Läs mer! årsredovisning Wallenstam, 2011 - årsredovisning Wallenstam, 2011 »

SAS 2010
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

Transparent, ärlig, relevant, utbildande och ansvarstagande är några av de ledord som har präglat framtagningen av SAS årsredovisning. Bolaget har i många år lyft fram årsredovisningen som kommunikationskanal tack vare det stora antalet olika intressenter.

Intressenteras behov av bred och relevant information som dessutom är av pedagogisk karaktär har bidragit till att årsredovisningen likt föregående år hamnar i topp i deltävlingen Bästa årsredovisning i Årets börsbolag.

 

 • Juryns motivering
  - bästa årsredovisning 2010

"Årsredovisningens inledande snabbguide ger läsaren en bra överblick av årsredovisningens rika och välpresenterade innehåll. Avsnitten om mål och måluppfyllelse samt redogörelsen för bolagets hållbarhetsåtaganden är utmärkande delar som bidrar till att deras årsredovisning uppnår imponerande 38 poäng. Full pott!"

 

Läs mer! årsredovisning SAS, 2010 - årsredovisning SAS, 2010 »

Holmen 2009
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa årsredovisning 2009

"Holmen presenterar för andra året i rad en välutformad och vinnande årsredovisning som ger läsaren betydelsefulla kunskaper om bolagets 400-åriga utveckling"

 

Läs mer! årsredovisning Holmen, 2009 - årsredovisning Holmen, 2009 »

Axfood 2008
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa årsredovisning 2009
"Axfood, Geveko och Holmen delade segern i Årets mest aktieägarorienterade årsredovisning med 44 poäng av 53 möjliga, eller 83 procent av maximipoängen. Precis som tidigare håller bolagen allmänt sett högst kvalitet i delmomentet för årsredovisning."

 

Läs mer! årsredovisning Axfood, 2008 - årsredovisning Axfood, 2008 »

SCA 2012
e x e m p e l  p å  å r s r e d o v i s n i n g a r

 

 • Juryns motivering
  - bästa hållbarhetsredovisning, 2012

"SCA har en välbalanserad, transparent och framtidsorienterad hållbarhetsredovisning. Den kommunicerar tydligt SCA:s gedigna hållbarhetsarbete som innehåller innovativa lösningar och hög medvetenhet om företagets omvärld."

 

Läs mer! hållbarhetsredovisning SCA, 2012 - hållbarhetsredovisning SCA, 2012 »

 
 

avskrivningar »

bokslutstablå »

nyckeltal »

periodisering »

redovisningsprinciper »

varulager »

« årsredovisningar

 

övningsuppgifter »