"Priset är vad du betalar, värdet är vad du får. Oavsett om
det gäller strumpor eller aktier så gillar jag att köpa kvali-tetsprodukter till nedsatta priser"

- Warren Buffet, 1930-, världens bästa placerare

 
"Först kalkylering, sedan budgetering"
 

kalkylering enligt Ulf Spendrup
k a l k y l e r i n g

Företagsekonomi handlar om tre saker; priser, volymer och kostnader. Det är konkurrensen som avgör priser och volymer, och det enda man själv med säkerhet på kort sikt kan påverka är kostnaderna.

– Ulf Spendrup, vice VD, Spendrups Bryggeri AB

syftet med kalkylering
k a l k y l e r i n g

Du kalkylerar för att jämföra kostnader med intäkter. I många kalkyler har både kostnader och volym en framstående plats. Dina beräkningar hjälper dig att fatta beslut om hur du ska välja i olika situationer.

Syftet med kalkylering är helt enkelt att förse dig med relevant ekonomisk information som underlag för att styra företaget mot lönsamhet.

 

 • Verkligheten
  En kalkyl ska spegla verkligheten.

  För att detta ska kunna ske och att det ska
  visas i en kalkylmodell krävs förenklingar.

produktkalkylering
k a l k y l e r i n g

Produktkalkylering delas in i,

 

 • Kalkyler med full kostnadsfördelning.
 • Kalkyler med ofullständig kostnadsfördelning.

 

Kalkyler med full kostnadsfördelning delas därefter in i flera olika
sorters kalkyler.

 

Läs mer! produktkalkylering - produktkalkylering »

förkalkyl

k a l k y l e r i n g

En förkalkyl är en beräkning av kostnaderna för t ex en produkt som görs i förväg, innan produkten tillverkats; innan beslut tas.

En förkalkyl är ett beslutsunderlag som upprättas före ett beslut genomförs. Eftersom underlaget baseras på framtida intäkter och kostnader är en förkalkyl ofta förknippad med osäkerhet.

 

Några vanliga exempel på förklakyler,

 

 • Resultatbudget.
 • Starta produktion av en viss produkt.

 • Marknadsunderökning.
 • Reklamkampanj.
efterkalkyl

k a l k y l e r i n g

En efterkalkyl ställs upp i efterhand när besluten har genomförts. Den analyserar verkliga värden på kalkylobjektets intäkter och kostnader; efter resultatet är klart.

En efterkalkyl upprättas för att användas till kostnadskontroll, resultatanalys och uppföljning. Lärdomarna från efterkalkylen gör att företaget kan bli bättre på att förkalkylera.

I efterkalkylen jämförs förkalkylen med det verkliga [faktiska] utfallet. Större avvikelser ska analyseras och följas upp.

marginal = pålägg = TB
k a l k y l e r i n g

Alla tre begrepp visar samma sak i kronor men inte i procent, %.

Om ett företag köper in en vara för 450 kr och säljer den för 600
kr blir deras,

 

 • Marginal i kr = 150 kronor.

 • Pålägg i kr = 150 kronor.

 • Täckningsbidrag = 150 kronor.

 

marginalprocent = bruttovinstprocent
Skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris för en produkt dividerat med försäljningspris kallas för marginal eller bruttovinst.

 

Om ett företag köper in en vara för 450 kr och säljer den för 600
kr blir deras olika nyckeltal i procent enligt nedan.

 

 • Marginalprocent
  = marginal i kr ÷ försäljning i kr.
  = 150 ÷ 600.
  = 0,25 eller 25,00 %.

 • Påläggsprocent
  = pålägg i kr ÷ inköpspris i kr.
  = 150 ÷ 45.0
  = 0,33 eller 33,33 %.

 • Täckningsgrad, %
  = Täckningsbidrag i kr ÷ försäljning i kr.
  = 150 ÷ 600.
  = 0,25 eller 25,00 %.

kalkylera med kalkylprogram
k a l k y l e r i n g

Kalkylprogrammet är det verktyg som en ekonom, controller eller marknadsförare använder allra mest. Det är viktigt att du lär dig hantera Excel eftersom det är det största och mest utbredda kalkylprogrammet. För Apple-användare finns Numbers.

När du lär dig Excel innebär det att du ska kunna använda formler och smarta moment som sparar tid så du blir mer effektiv i ditt arbete.

 

OBS!
Regeln i ett kalkylprogram är att aldrig skriva in en siffra om du istället kan skriva en formel eller hänvisning till annan cell.

 

Läs mer! kalkylera med kalkylprogram - resultatbudget - kalkylera med kalkylprogram - resultatbudget »

Läs mer! kalkylera med kalkylprogram - likviditetsbudget - kalkylera med kalkylprogram - likviditetsbudget »

Läs mer! kalkylera med kalkylprogram, totalanalys - kalkylera med kalkylprogram - totalanalys »

Läs mer! kalkylera med kalkylprogram - pålägg & marginal - kalkylera med kalkylprogram - pålägg & marginal »

apple räknar rätt
k a l k y l e r i n g

 

Världens största kvartalsvinst
Apple levererade en nettovinst för Q4 2014 på hela 18 miljarder dollar. Det är den högsta kvartalsvinsten hittills från ett noterat bolag. Oljebolaget Exxons tidigare rekord från 2012 var på cirka 16 miljarder dollar

Apple sålde ca 74,5 miljoner Iphone under Q4 2014. Det innebär att företaget tjänade omkring 8,3 miljoner dollar varje timme under kvartalet, dygnet runt.

 

först kalkyl sedan budget
k a l k y l e r i n g

Din priskalkyl tar hänsyn till tre viktiga variabler,

 

 • Rörliga kostnader, RK
  Varukostnader eller tillverkningskkostnader.

 • Fasta kostnader, FK
  Alla andra rörelsekostnader utöver den rörliga kostnaderna.
  De fasta kostnaderna slås ut på aktuell volym.

 • Vinst
  Den önskade vinsten påverkar priset.

 

Försäljningspris
= [RK/st + FK/st + vinst/st] x 1,25 [moms].

alternativkostnad
k a l k y l e r i n g

Alternativkostnad är en nationalekonomisk term som anger värdet du går miste om genom att avstå från den bästa möjliga användning av dina resurser.

Din alternativkostnad är din förlorade intäkt från det alternativ du valt att inte nyttja. När du t ex pluggar på Universitet väljer du bort att arbeta. Det innebär att din alternativkostnad är lönen du valt bort.

kalkylmässiga kostnader
k a l k y l e r i n g

Kostnader som tas med i företagets kalkyler men som inte framgår av företagets bokföring. När företaget kalkylerar behöver det inte ta hänsyn till skatte- och civilrättsliga lagar. Det bestämmer själv vilken värdering som ska användas.

Kalkylmässiga kostnader återfinns endast i företagets kalkyler.

 

 • Utgångspunkt - det som producerats.
 • Ligger till grund för ett bra beslutsunderlag.

 • Företaget bestämmer själv sina kalkylmässiga kostnader.

 

Exempel
För fyra år sedan köpte ett företag en maskin för 80 000 kr.
Den ekonomiska livslängden är 10 år.

Ett företags kalkylmässiga avskrivning beräknas genom att dividera nyanskaffningspris [återanskaffningspris] med den ekonomiska livslängden. Om t ex en maskins nyanskaffningspris är 200 000 kr delas priset med 10 år.

 

Kalkylmässig kostnad
= nuanskaffningspris exklusive moms ÷ ekonomisk livslängd.
= 200 000 ÷ 10 år.
= 20 000 / år.

bokföringsmässiga kostnader
k a l k y l e r i n g

Bokföringsmässiga kostnader återfinns i företagets bokföring men tas inte med i deras kalkyler.

 

 • Utgångspunkt - det som sålts.
 • Erhålls genom periodisering av företagets utgifter.

 • Regleras i skatte- och civillagstiftningen.
 • Hänsyn tas till "rättvisande bild" och "god redovisningssed".

 

Exempel
För fyra år sedan köpte ett företag en maskin för 80 000 kr.
Den ekonomiska livslängden är 10 år.

Ett företags bokföringsmässiga avskrivning beräknas genom att dividera anskaffningspris med ekonomisk livslängd. Om t ex en maskin köpts in för 80 000 kr delas priset med 10 år.

 

Bokföringsmässig kostnad
= anskaffningspris exklusive moms ÷ ekonomisk livslängd.
= 80 000 ÷ 10 år.
= 8 000/år.


samma kostnad, olika begrepp
k a l k y l e r i n g

Samma kostnader används på lite olika sätt i olika kalkyler.

 

 • Fasta- och rörliga kostnader
  Används inom resultatplanering [vinst/förslut].

 • Indirekta och direkta kostnader
  Används inom påläggskalkylering [självkostnadskalkyl].

 • Sam- och särkostnader
  Används inom bidragskalkylering [täckningsbidrag, TB].

grundbegreppen företagsekonomiska
k a l k y l e r i n g

Ekonomi är som ett nytt språk. Du måste ha koll på alla viktiga grundbegrepp för att kunna prata och förstå.

 

Läs mer! kalkylmässiga begrepp - företagsekonomiska grundbegrepp »

Läs mer! begreppsmodellen - begreppsmodellen »

Läs mer! grundbegrepp utifrån en faktura - grundbegrepp utifrån en faktura »

grundbegreppen kalkylmässiga
k a l k y l e r i n g

Kalkylmässiga grundbegrepp ligger till grund för när du ska räkna fram företagets pålägg och marginal.

 

 • Pålägg.
 • Marginal.

 • Bruttovinst.
 • IVK, Ingående varukostnad.

 • Hemtagningskostnader.

 

Läs mer! kalkylmässiga begrepp - kalkylmässiga begrepp »

jämförelse mellan kalkyler
k a l k y l e r i n g

Olika situationer kräver olika variabler, kriterier och kalkyler.

 

 • Volym
  - Rörlig och fast kostnad.
  - Resultatplanering & periodkalkyl.

 • Fördelning
  - Direkt- och indirekt kostnad.
  - Order-, självkostnad och ABC-kalkyl.

 • Beslutssituation
  - Sär- och samkostnad.
  - Bidragskalkyl, TG och trånga sektorer.

 

Läs mer! jämförelse mellan kalkyler - jämförelse mellan kalkyler »

olika indelningsgrund

k a l k y l e r i n g

Olika sammanhang kräver olika kalkyler. De delas grovt in i 4 kategorier [indelningsgrunder]. Kalkyler som baseras på,

 

 • När i tiden de upprättas.
 • Fullständig eller ofullständig kostnadsindelning.

 • Kostnader eller lönsamhet.
 • Enkla eller mer komplicerade situationer.Läs mer! olika kalkylbegrepp - olika kalkylbegrepp »

kalkyltrappan
k a l k y l e r i n g

 

Klicka på bilden för att öppna kalkyltrappan.
kalkyltrappan

 
 

bidragskalkyl »

investeringskalkyl »

pålägg & marginal »

självkostnadskalkyl »

totalanalys »

övningsuppgifter »