“Sätt upp höga mål, och sluta inte förrän du nått dem”
– Bo Jackson, 1962-, All Star i både baseball & football
 
"Målet är ingenting. Vägen är allt"
- Robert Broberg, artist

"Bryt ned företagsmål till avdelningsmå och avdelningsmål till individuella mål. Planera och följ upp"

- David Ekelund, VD på Icebug

vad är ett mål?
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Ett mål är det resultat som du vill åstadkomma med din handling.

Det är svaret på frågan vad.
Vad ska utföras; vilken aktivitet ska du utföra.

Ett mål ska vara mätbart och tidsbundet så att du kan fastställa när du uppnått ditt mål.

vad är ett syfte?
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Ett syfte är nyttan eller avsikten med en planerad handling.

Det är svaret på frågan varför.
Varför du utför en viss handling?.

tacksam
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Var tacksam över allt du upplevt och levererat i ditt liv. Men sitt aldrig nöjd. När du uppnått dina mål sätter du nya mål. Välj ut någon egenskap som du kan förändra eller något annat t i ditt liv som kan bli lite, lite bättre.

 

 • Vad är det för mål du vill uppnå?
 • I vilken utsträckning vill du uppnå det?
 • Vad är du villig att offra på kort sikt för att vinna framöver?
det finns en baksida

a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Var uppmärksam på dig själv när du sätter dina mål. Det är inte bra att vara alltför resultat- och målorienterad. Du kan lätt bli uppslukad av att nå dina mål och att sträva efter att sätta nya mål.

Vi känner personligen ett antal konsulter som aldrig tog ut glädjen över att ha nått sina mål. Eftersom de genast fokuserade på nästa mål hade de tyvärr inte tid att glädjas över att nå sina mål.

De hade skapat mentala bilder över att vara det de presterade och likställde sin person med sina resultat.

Var uppmärksam på ditt beteeende. Ha kul på vägen mot dina mål och stanna upp och var extra glad och fira när du kommer i mål.

SMARTA mål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Det finns en variabel som är viktigare än alla andra när det gäller att nå dina mål – att du har bestämt dig vart du ska. Då vet du också vad som krävs för att du ska nå fram i önskad tid och med önskad kvalitet.

Det finns många olika modeller för vad ett mål ska innehålla.
En av dem är - SMARTA - som innebär att målen ska vara,

 

 • Specifika [Specific]
  Målet ska vara tydligt. Det ska vara så konkret att
  du vet exakt vad du ska göra för att uppnå målet.

 • Mätbara [Measurable]
  Målen ska gå att kvantifiera. Du ska kunna avgöra
  om du har uppnått målet eller inte.

 • Accepterade [Attainable]
  Målen ska vara "ok-ade" av de som ska uppnå dem.
  Det ska vara accepterat av dig själv.

 • Realistiska [Relevant]
  Målen ska ska kunna utföras av personen inom tidsperioden.
  Delmålet sk vara nedbrutet tillräckligt mycket så att det är
  realistiskt.

 • Tidsatta [Time-bound]
  Målens slutdatum ska vara bestämda.

 • Avgränsade [Segmented]
  Målen ska ha en start- och en stopptid.

  Målen ska även vara ansträngande att nå. När du ställs
  inför en utmaning sporras ditt engagemang och arbetsglädje.


Läs mer! att nå dina mål - att sätta SMARTA mål »

målformulering
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Större, mer diffusa mål behöver brytas ned för att bli tydligare och
därmed "lättare" att nå. Dina mål ska vara,

 

 • Självvalda
  - ingen annan ska bestämma dina mål.

 • Kontrollerbara
  - Du ska själv kunna påverka dina mål.

 • Engagerande
  - Det blir lättare och roligare att arbeta mot dina mål.

 • Konkreat & specifika
  - Du ska förstå vad du behöver göra för att nå dina mål.

 • Möjliga att dela upp
  - Du ska kunna dela upp dina mål i mindre delmål.

måla upp en målbild
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Varför ska du lägga ned all energi och möda?

När du tagit reda på och vet varför du lägger ned allt arbete kommer du ha en förståelse för din process. Du kommer bli nöjd med det arbete du åstadkommit på vägen mot dina mål.

Dina målbilder genererar din inre motivation och drivkraft och de kommer vara det bränsle som får dig att ånga på mot dina mål.

 

Läs mer! måla upp en målbild - måla upp en målbild »

the fresh start effekt
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Vikten av godtycklga startdatum.

Forskaren Katherine Milkman har undersökt hur milstolpar påverkar din motivation till att ta till dig förändringar.

Milkmans forskning har resulterat i "the Fresh-Start effect" som innebär att du är mer benägen att lyckas med en förändring om den inleds vid en tydlig startpunkt.

Milkman har funnit att effekten uppstår även om man inför helt godtyckliga startpunkter. Det innebär att du kan välja vilken godtycklig starttidpunkt som helst.

målkalender
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Med målkalendern ser du din utvecklingsprocess i 3 lager. Börja med ditt huvudmål och bryt ned i delmål över varje kvartal. Därefter delar du upp i delmål som ska nås varje månad.

 

Läs mer! målkalender - målkalender »

"Om du inte har tid att investera i att sätta mål, kan det vara så att du inte har tid just därför att du inte sätter mål?"
- Zig Ziglar
höga eller låga mål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Det finns många fallgropar på vägen mot ditt uppsatta mål. Dina mål kan vara för låga, för höga eller så har du prickat helt rätt. Patrik Tran, kursetta på Handelshögskolan i Stockholm, guidar dig genom höga och låga mål.

 

 • Sätta höga mål

  Positivt
  Höga mål begränsar inte din potential.

  Negativt
  Höga mål kan upplevas abstrakta och kännas orealistiska eftersom de oftast ligger långt bort i tiden. De kan bli dåliga vägledare och leda till handlingsförlamning så att de inte uppnås.


 • Sätta låga mål

  Positivt
  Låga mål är konkreta och känns realistiska. De blir lättare vägledande eftersom de ligger nära i tiden.

  Negativt
  Låga mål kan begränsa din potential.
det är viktigt med tydliga mål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

En undersökning gjord av Stanfords universitet visade stora skillnader mellan mål och tydliga mål.

I en kontrollgrupp som fick vaga mål levererade 8% av generösa givare mat till ett center för hemlösa. När målet gjordes specifika och kommunicerades tydligt ökade insatsen till 43%.

När du vill nå ut ska din kommunikation vara strukturerad och tydlig..

 
att formulra mål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Många har svårt att formulera mål; de blir lätt önskemål istället. Använd dig av vår lilla mall så blir det genast mycket lättare. Se mallen som en struktur med ett antal exempelfraser i. Du kan använda dina egna ord.

 

Läs mer! mall för att formulera mål - mall för att formulera mål »

mål vs aktiviteter
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Många mål förväxlas tyvärr med aktiviteter.

Exempel
Du och dina 4 medarbetare ska gå en säljutbildning varannan onsdag kl 15.00-18-00 i tio veckor. Utbildningen startar den 3 feb och pågår under våren. Många skriver in varje lektion som mål eller delmål; det är fel.

 

 • Aktiviteter
  Dina aktiviteter är lektionerna varje onsdag kl 15.00-18-00.

 • Mål
  Ditt mål är säljutbildningens resultat.

  Företagets mål med utbildningen är ökad fakturering med 15%, från 10 000 000 kr till 11 500 000, före 31 december 20x1.

Zegarnik-effekten
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Hur tänker du börja?

Var ska du starta när du ska röja ut det överfulla förrådet? Det viktigaste är att du startar. Börja med vad som helst, så länge du sätter igång.

Zegarnik-effekten innebär att det bästa sättet att påbörja en uppgift eller aktivitet - är helt enkelt att börja. Börja med vad som helst så länge du sätter igång.

På 1920-talet noterade den ryska psykologen Bluma Zegarnik hur skickliga servitörer var på att minnas olika beställningar, men att de sedan glömde bort dem direkt när rätterna serverats.

Zegarnik-effekten innebär att oavslutade uppgifter tenderar att bita sig fast i ditt medvetande. Det är först när du avslutat något som du kan släppa tanken på uppgiften.

Att hålla något i tanken tar mycket kraft, vilket i sin tur gör dig motiverad att fullfölja det du påbörjat så snabbt som möjligt.

regel #1
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

 

 

"om ditt mål inte är mätbart är det ett önskemål"

närmandemål & unvikandemål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Psykologer tycker det är viktigt att du har en positiv ingång till dina mål. Du kommer att reagera mer positivt på närmandemål än på undvikandemål.

 

 • Närmandemål
  - Sådant du vill uppnå.

 • Undvikandemål
  - Sådant du vill undvika eller sluta med.

ett uppdrag är inget mål
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Det som din arbetagivare/chef säger till dig att göra är inget mål.

Det som uppmanas/beslutas av någon annan är ett uppdrag. Ditt eget mål beslutas utifrån dig själv [inifrån]. Det är du som beslutar vad som känns meningsfullt att lägga din värdefulla tid på.

När du definierat ett mål kommer din passion och glädje generera den energi som behövs för att ta dig över eventuella hinder på vägen mot ditt slutliga mål.

goal mapping
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Brian Mayne har sedan 1995 jobbat med och utvecklat metoden Goal Mapping. Ett urval vetenskapliga teorier om hur hjärnans funktion har kopplats samman med moderna tekniker inom inlärningen samt med principer om framgång till ett helhetssystem som är lätt att förstå.

 

Vänster hjärnhalva
Den gemensamma nämnaren för många metoder för att sätta mål i sitt liv fokuserar sig oftast endast på ord och på upprepning, vilka aktiverar den vänstra hjärnhalvan.

Höger hjärnhalva
I Goal Mapping går man ett steg längre och aktiverar den högra hjärnhalvan med bilder, vilket gör att hela hjärnan aktiveras.

Hela hjärnan
Goal Mapping är ett verktyg där du kreativt använder båda dina hjärnhalvor och resultatet blir en karta över din eller organisationens utveckling.

En viktig utgångspunkt för utveckling är att ha bestämt i vilken riktning du ska utvecklas. Att ställa dig frågorna,

 

 • Varför?
 • Hur?
 • Vad?

 

 • Dream
  What do you want.

 • Order
  Which goal is the priority.

 • Draw
  Create right-brain imagery.

 • Why
  Identify your motivating reasons.

 • When
  Over what period of time.

 • How
  What actions will be needed.

 • Who
  Whose help will you require


  Utveckling kräver att du sätter mål annars cirklar du runt och
  kommer inte dit du vill.

goal mapping
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Utvecklingsstegen för att skapa kartan över din utveckling
- Goal Map

 

 • 7. Involvera andra.

 • 6. Behåll ett positivt fokus.
 • 5. Ta fullt ansvar.

 • 4. Hitta meningen.
 • 3. Hitta balans.

 • 2. Se möjligheterna.
 • 1. Bli medveten.

4S
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

 

 • Sign it
  Make a commitment.

 • See it
  Visualise each morning.

 • Say it
  Speak the affirmations.

 • Share it
  Family, friends,colleagues

30 days challenge
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Ditt mål är att öka din försäljning eller nå ett annat mål.

 

4 steg för att lyckas med din utmaning,

 1. Sätt upp mätbara mål.
 2. Specificera.

 3. Morot och piska.
 4. Kämpa stenhårt varje dag och vik inte ned dig.

 

›› Lyssna på Matt Cutt's på TED Talks ››

loggbok
a t t  s ä t t a  m ä t b a r a  m å l

Använd dig av en loggbok/dagbok för att göra korta reflektioner om dina dagliga aktiviteter. Skriv in när du gjorde din aktivitet och hur det kändes. Skriv även in när du inte gjorde den och hur det kändes att missa din aktivitet.

 

Läs mer! loggbok / dagbok över 30 dagar - loggbok / dagbok över 30 dagar »

"I am not the richest, smartest or most talented person in the world, but I succeed because I keep going and going and going"
- Sylvester Stallone, aka Rocky Balboa
 

affärsidé »

affärsplan »

gratis bilder »
enkla logotyper »
kampanjplan »
kreativ copywriting »
marknadslagar »

marknadsundersök »

modeller »

mässan »

« mätbara mål

pressrelease »

produkt »

tagline ger mervärde »

 

övningsuppgifter »